Onzorgvuldige besluiten rond het centrumplan Wormer

coen rickenDe fractie PvdA Wormerland is verbijsterd door het inlassen van een extra raadsvergadering, aanstaande donderdagavond.

Het voornemen om op deze vergadering besluiten te nemen over het nieuwe dorpscentrum van Wormer is in onze ogen overhaast en in strijd met de zorgvuldigheid. Alle democratische fatsoensnormen worden hier genegeerd. De stukken waarover moet worden besloten zijn te laat, belangrijke informatie ontbreekt en veel raadsleden zijn op vakantie omdat het zomerreces voor de gemeenteraad vorige week is begonnen

Bij de commissiebehandeling van 10 juli hebben wij onze zorgen geuit: de plannen en ook de financiele onderbouwing zijn onvoldoende uitgewerkt, en is er bovendien nog helemaal geen overeenstemming tussen alle bij het project betrokken partijen. Tijdens de laatste commissiebehandelingen is een groot aantal vragen onbeantwoord gebleven. Zo is het ons volstrekt onduidelijk waarom dit college de grond aan de Vomar wil verkopen voor een prijs die in één jaar tijd gehalveerd is.

Nu willen SP en VLW op stel en sprong de behandeling voortzetten om alsnog voor deze onvoldragen plannen instemming van de raad te krijgen. Van een zorgvuldige voorbereiding en besluitvorming is hierdoor geen sprake meer. Onze gemeenschap loopt hierdoor onnodige risico’s.

De nieuwe opzet van het dorpscentrum Wormer staat bij ons niet ter discussie. Als fractie werken wij constructief mee aan de totstandkoming van dit plan. Maar wij eisen zorgvuldige en heldere besluitvorming, waarin de belangen van alle partijen goed zijn afgewogen.

Er is geen enkele noodzaak om nu de gevraagde besluiten te nemen. Sterker nog, de voorgelegde besluiten zijn op essentiële onderdelen niet ingevuld. Daarom heeft PvdA Wormerland de voorzitter gevraagd om deze raadsvergadering niet door te laten gaan en besluitvorming op de gebruikelijke wijze te laten verlopen.

Tevens doen wij hierbij een oproep aan het College om eerst een openbare vergadering te organiseren met de drie clusters (bewoners-winkeliers en MFA). Dit heet burgerparticipatie , waar ook dit College zegt zoveel waarde aan te hechten.

Met vriendelijke groet,
Fractie PvdA Wormerland