Alexander Auerbach

De huidige problemen op de woningmarkt maken het dringend gewenst dat de Partij van de Arbeid zich weer sterk maakt met aansprekende ideeën en oplossingen voor  de woningnood. Om de discussie en de betrokkenheid van leden daarbij te stimuleren, hebben de (onder)PvdA-afdelingen van Beemster, Landsmeer, Oostzaan, Wormerland en Zaanstad het initiatief genomen voor een enquête onder de leden over drie belangrijke onderwerpen die nu spelen. Het gaat over het rechtvaardiger verdelen van sociale huurwoningen, het (versneld) bouwen van nieuwe woningen en maatregelen om het wonen betaalbaar te houden.

In totaal hebben 88 PvdA - leden meegedaan aan deze raadpleging, waarvan ongeveer de helft (46)  uit Zaanstad en de overige 42 uit de 4 kleinere gemeenten. De belangrijkste bevindingen en meningen die uit deze ledenraadpleging naar voren komen, zijn:

Geef spoedzoekers voorrang
Het idee om een nieuwe categorie “spoedzoekers” toe te voegen, die (op een nader te bepalen manier) voorrang krijgen bij de toewijzing van sociale huurwoningen, heeft de instemming van veel PvdA-leden. Het meest wordt daarbij gedacht aan problematisch thuiswonende jongeren, mensen met onevenredig hoge woonlasten, en als er sprake is van een relatiebreuk (vechtscheiding). Tegelijk is het moeilijk om prioriteiten te bepalen, omdat verschillende omstandigheden tegelijkertijd een rol spelen bij de afweging of iemand voor een spoedbehandeling in aanmerking komt. Als er bijvoorbeeld kinderen in het spel zijn, dan weegt dat algauw zwaarder mee in het oordeel.

Heroverweeg ook huidige urgenten
Een urgentieregeling waarbij men binnen een paar maanden een woning krijgt toegewezen, blijft nodig voor bijvoorbeeld calamiteiten, ernstige medische beperkingen, stadsvernieuwing of dreigende dakloosheid met minderjarige kinderen. Voor asielzoekers met een permanente verblijfsvergunning en mensen met een psychosociale problematiek die de opvanginstelling verlaten, vinden de PvdA-leden de categorie spoedzoekers beter passen.

Zoek nieuwe oplossingen
Grote steun is er voor het nemen van onorthodoxe maatregelen, zoals tijdelijke woonvoorziening in bedrijfspanden en prefab woningen. Ook nieuwe maatregelen om de doorstroming te bevorderen, zoals flexibele huurcontracten en het helpen van huishoudens die te groot wonen een beter passende woning te vinden, kunnen op brede instemming rekenen.

Geef corporaties de ruimte om te bouwen
Wat betreft het bouwen van nieuwe woningen, willen de PvdA leden vooral inzetten op gemengde wijken, waarbij projectontwikkelaars verplicht worden minimaal 30% sociale woningbouw te realiseren. De woningbouwcoöperaties moeten meer ruimte krijgen om te investeren in nieuwbouw door het afschaffen van de verhuurderheffing. Bouwen in het groen blijft een heikel punt maar is  voor een kleine  meerderheid wel bespreekbaar op plekken die landschappelijk minder waardevol zijn.

Pak speculatie aan
De PvdA-leden zien graag dat de overheid de regie weer in handen neemt en de vrije markt aan banden legt. Wat betreft het betaalbaar houden van woningen geven ze de hoogste prioriteit aan de aanpak van speculanten die woningen opkopen om duur te verhuren.  Ook het aan banden leggen van de huurprijs in de vrije sector krijgt grote steun.

Een uitgebreide samenvatting en de volledige resultaten vindt u in in de bijlagen. Ook verwijzen we naar een interessant artikel, waarin ons Kamerlid Henk Nijboer en Matthijs van Neerbos ingaan op de oorzaken en de oplossingen voor de huidige woningnood.

Bekijk ook dit artikel

We denken dat dit alles een goede basis vormt voor verdere gedachtevorming en discussie binnen de PvdA.  De eerste aanzet daartoe is al door de PvdA-fractie van Zaanstad gegeven, zie hieronder.

Bestuur PvdA afdeling Zaanstreek

Fractie PvdA Zaanstad
Allereerst wil de fractie van PvdA Zaanstad nogmaals haar waardering uitspreken voor het vele werk en de wijze waarop de enquête is uitgevoerd. De resultaten geven een mooi inzicht in hoe de eigen achterban over dit complexe vraagstuk denkt. Vooruitlopend op de verdere discussie tussen en met onze leden, het volgende.

Op twee punten moeten we goed kijken hoe we onze zorg rond mensen die ondersteuning nodig hebben, wel in de lucht houden omdat we dat als partij belangrijk vinden. Sommige groepen kunnen zelf moeilijker initiatief nemen en dan kan de urgentieregeling een hulpmiddel zijn dat werkt. Of de spoedzoekersregeling opties biedt moeten we de komende maanden bezien.

In ons verkiezingsprogramma  hebben we de volgende tekst daarover opgenomen, 

“Voor mensen met een GGZ-indicatie is zelfstandig wonen met begeleiding mogelijk. Daarin werken de gemeente, de zorginstellingen en de woningbouwcorporaties samen, zodat we mensen in een passende woning in een passende omgeving kunnen huisvesten.”  Deze groep moeten we met de grootste zorgvuldigheid blijven bedienen.

Enigszins verwarrend is dat ook vergunninghouders onder de spoedzoekersregeling zouden moeten vallen. Deze groep valt nu technisch niet onder de “urgentieregeling” maar wordt op dit moment via “directe bemiddeling” gehuisvest.  Wij vragen ons af, of vergunninghouders in staat mogen worden geacht om zelfstandig via een “spoedzoekersregeling” in de eigen huisvesting te kunnen voorzien. Ook een onderwerp voor de uitwerking.

Bijlagen

Links

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer

Dit is Hüsnü Polat

on 28 november 2016 in Links Lees meer
­