Nieuws

Parkeermogelijkheden Zaanlandia

Parkeermogelijkheden Zaanlandia

on 26 juni 2017 in Nieuws Zaanstad

Geachte college, Tijdens een bezoek aan Zaanlandia hebben wij vernomen dat de sportvereniging kampt met parkeerproblemen. Dit is geen nieuw ...

Lees meer
13
Provinciale omgevingsvisie komt in de 2e helft van 2017

Provinciale omgevingsvisie komt in de 2e helft van 2017

on 26 juni 2017 in Nieuws Zaanstad

Zaterdag 24 juni hield de PvdA Noord Holland een bijeenkomst over de omgevingsvisie van de provincie. Songul en ik zorgden voor ...

Lees meer
18
PvdA stelt vragen aan het college over woningbouw in Oostzaan

PvdA stelt vragen aan het college over woningbouw in Oostzaan

on 25 juni 2017 in Nieuws Oostzaan

Datum: 20 juni 2017 Onderwerp: Duurzame woningbouw Radio 9 terrein Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

Lees meer
34
Verkeerslicht Ebbehout

Verkeerslicht Ebbehout

on 16 juni 2017 in Nieuws Zaanstad

Geachte college, Recent is de Houtveldweg achter het station heringericht. Dit heeft geleid tot enige overlast.

Lees meer
43
Meer mensen uit de bijstand aan het werk, welke aanpak werkt?

Meer mensen uit de bijstand aan het werk, welke aanpak werkt?

on 16 juni 2017 in Nieuws Zaanstad

Begin mei werd de gemeenteraad van Zaanstad door VVD wethouder Dennis Straat op de hoogte gebracht dat Zaanstad € 4 mln. per ...

Lees meer
60
Rondvraag: verkeerssituatie Omzoom

Rondvraag: verkeerssituatie Omzoom

on 15 juni 2017 in Nieuws Zaanstad

Geachte college, Met de realisatie van het nieuwe sportpark de Omzoom is een verkeerssituatie ontstaan die voor omwonenden als gevaarlijk ...

Lees meer
36

coenricken vierkant300x300Geachte voorzitter, raadsleden en aanwezigen.

Wegens afwezigheid door vakantie heeft de fractie mij gevraagd om namens haar het woord tot u te richten.

Het afgelopen weekeinde heeft de fractie met grote verrassing kennis genomen van het verzoek om op deze deze avond een extra raadsvergadering te houden. Dit zou nodig zijn om nu in te stemmen met de zienswijzen, of om het geven van zienswijzen over het nieuwe dorpcentrum van Wormer. Daarna zijn druppelsgewijs de stukken vrijgekomen: een agenda, de beantwoording op vragen en de vergaderstukken.

Voor de fractie is er door haar afwezigheid en de korte tijdspanne geen mogelijkheid om zich voor te bereiden. Het lukt haar ook niet om op deze avond schriftelijk een inhoudelijke reactie te geven. Zij meent dat hierdoor een zorgvuldig vervolg op de eerdere commissiebehandeling achterwege niet mogelijk is. Dat is gezien het belang van het dorpscentrum in Wormer, eufemistisch gesteld, een gemis.

Voor alle duidelijkheid wil de fractie u laten weten: de PvdA stelt hier niet de nieuwe opzet van het dorpscentrum Wormer ter discussie. U weet dat zij constructief meewerken aan de totstandkoming van dit plan. Echter, de fractie verlangt wel een zorgvuldige behandeling en heldere besluitvorming, waarin de belangen van alle partijen goed worden afgewogen.

Waarom die haast om nu de raad bijeen te roepen? De gebruikelijke behandeling wordt hiermee afgekapt. Gaan de SP en VLW eigenmachtig haar meerderheid in de raad gebruiken? Een goede behandeling zal zo achterwege blijven.

Na deze inderhaast bijeengeroepen vergadering lijkt de raad dan ook uitgepraat. Wethouder Hendriks en de projectontwikkelaar van de Vomar kunnen straks zonder verdere bemoeienis verder. De Vomar zal de vrije hand krijgen. En de gemeente wordt waarschijnlijk met onnodige risico’s opgezadeld. De raad gaat er dan allang niet meer over.

Hoe anders waren destijds de voornemens en beloften aan de kiezers. In haar verkiezingsprogramma had Liberaal Wormerland zich voorgenomen om de rol van het college terug te dringen: niets meer delegeren en mandateren: ‘de raad geeft leiding in Woord & Daad’. En over de rol van de inwoners was de belofte: ‘Bij belangrijke beslissingen die genomen moeten worden, dient de gemeenteraad de bevolking te raadplegen. Dit kan middels hoorzittingen, referenda en buurtoverleg’.

Hoe anders is de praktijk nu Liberaal Wormerland zelf het college aanvoert.

De fractie begrijpt ook niet waarom de SP hier aan meewerkt. Nu zij een collegepartij is levert zij de gemeentelijke regie en beschikkingsmacht zonder maren uit aan een private projectontwikkelaar: de Vomar. En die is maar op één ding uit: winstmaximalisatie.

Dankzij de Socialistische Partij kan zij straks haar streven zonder verdere controle of lastige vragen naar eigen goeddunken invullen.

Maar misschien hebben wij het verkeerd begrepen. Komen er straks openbare debatten met onze inwoners, winkeliers en de belanghebbenden bij het MFA? Vooralsnog is de gemeenschap niet gehoord. Nu puntje bij paaltje komt roepen wij de coalitie op om het begrip burgerparticipatie bij dit belangrijke plan invulling te geven.

U weet dat onze fractie consequent is. Zij voert oppositie op een pragmatische en constructieve wijze. Zij schuwt het debat niet, maar staat ook open voor compromis en samenwerking wanneer zij dit wenselijk acht voor de gemeenschap. Maar in deze kwestie ziet zij geen mogelijkheid tot een vergelijk: een zorgvuldige voorbereiding en besluitvorming verdient gewoon een andere werkwijze.

De fractie hoopt dan ook niet dat deze handelswijze een opmaat is voor de komende jaren. Zij wil dat besluitvorming van deze avond naderhand teruggedraaid wordt. Om de lokale democratie goed te laten functioneren is met de gemeentewet en het reglement van orde, zorgvuldigheid geborgd. Zij verlangt onbedingd van de SP en VLW dat hieraan niet zal worden getornd.

Voorzitter, de fractie heeft mij gevraagd om het slotwoord aan u richten. Nu plotseling de raad bijeengeroepen wordt zal bij afwezigheid van veel raadsleden naar alle waarschijnlijkheid ingestemd worden met de zienswijzen, of zal ze zienswijzen geven. Zorgvuldige behandeling wordt daarmee afgekapt.

Had de voorzitter van de raad hierin niet kunnen optreden? Wij menen dat het juist was geweest als op grond van vereisten van zorgvuldige democratische besluitvorming de vergadering tot een passend moment zou zijn uitgesteld.

Concluderend: de PvdA kan vanavond geen advies uitbrengen. Daarvoor is de voorbereidingstijd te kort, en ontbreekt nog steeds wezenlijke informatie.

Onze inhoudelijke reactie kunt u tegemoet zien na het zomerreces.

Dank u allen voor uw tijd.

Afdelingen

Zaanstad

Zaanstad

on 22 november 2016 in Afdelingen

Lees meer over de actuele zaken waar de fractie van Zaanstad mee bezig is en maak kennis met de Wethouder ...

Lees meer
450
Oostzaan

Oostzaan

on 22 november 2016 in Afdelingen

Lees meer over de actuele zaken waar de fractie van Oostzaan mee bezig is en maak kennis met de fractieleden ...

Lees meer
347
Wormerland

Wormerland

on 22 november 2016 in Afdelingen

Lees meer over de actuele zaken waar de fractie van Wormerland mee bezig is en maak kennis met de Wethouder ...

Lees meer
378

Wij zijn Zaankanters

­