Ondertekening coalitieakkoord Oostzaan

Inleiding

Oostzaan doet ertoe! En dat willen we zo houden. Deze coalitie heeft ambities voor Oostzaan. Deze ambities moeten de komende jaren verder vorm krijgen. Wij vinden het van het allergrootste belang dat de gemeente de komende jaren stabiel en betrouwbaar is. Naar inwoners toe maar ook politiek. Het is belangrijk een volwaardige partner te zijn in de regio. We zoeken de balans tussen aandacht voor de mens, de ontwikkeling van de gemeente, de economie en onze natuurlijke omgeving. We zoeken naar ruimte om kansen te pakken en ambitieus naar de toekomst te kijken. Hierin willen we investeren en tegelijkertijd op onze financiën passen. Dat doen we met en voor onze inwoners en ondernemers én met de blik open naar de omgeving gericht.

Eelco Taams

Oostzaan, 13 mei 2022.
Donderdagavond jl. heeft een grote meerderheid van de leden van PvdA voor het coalitieakkoord gestemd dat PvdA en VVD onderhandelaars zijn overeengekomen. Daarmee is een belangrijke stap tot vorming van een nieuw college in Oostzaan gezet.

1 mei in Oostzaan

Nadat we ons de afgelopen 2 jaren moesten beperken tot het rondbrengen van rozen en het inzamelen voor de voedselbank, konden we dit jaar weer onze traditionele 1 mei bijeenkomst organiseren. Door grote drukte in de Kunstgreep kwamen we op 1 mei 's middags terrecht op eht Sociaal plein van Oostzaan. Hoe symbolisch wil je het hebben. Een 10 tal senior leden (75+) aangevuld met wat fractieleden en een enkele genodigde kwamen daar bijeen.

Fractiebesprekingen Eelco Taams

Overal in Nederland zijn coalitieonderhandelingen in volle gang na de voor ons succesvol verlopen gemeenteraadsverkiezingen. Zo ook in Oostzaan. In theorie waren vier combinaties mogelijk in ons dorp die tot een meerderheid konden leiden: 3 met de VVD en 1 zonder. D66 (1 zetel) gaf direct aan niet te zullen deelnemen aan coalitievorming. Na een informatieronde besloot de VVD (5 zetels) ons uit te nodigen voor verdere gesprekken en daar zijn we op in gegaan. We vinden het ongepast om mee te doen aan pogingen om buiten de verreweg grootste partij in de raad om tot een coalitie te komen (GL, CDA, PvdA). Een optie die overigens na de installatie van de nieuwe raad kwam te vervallen doordat de GL fractie uiteenviel.

Spannend spandoek door Eelco Taams

Er is ophef ontstaan over een spandoek met een stemadvies dat een burger in zijn voortuin heeft geplaatst. Dat is begrijpelijk want we hebben zoiets nog niet eerder meegemaakt in Oostzaan en de tekst is voor discussie vatbaar. Aangezien de PvdA een van de partijen is die de betreffende burger adviseert je stem op uit te brengen vinden we een reactie op zijn plaats.

Recht op vrije meningsuiting

Of je nu je mening en een stemadvies geeft via de social media of via een spandoek in de tuin, het recht op vrije meningsuiting is een groot goed. Voor uitingen die te ver gaan bestaat wet en regelgeving waarop een beroep kan worden gedaan. De PvdA staat altijd pal voor het recht op vrije meningsuiting, ook als daarbij onaangename of kritische uitspraken worden gedaan.

Elke burger mag natuurlijk aan andere burgers een stemadvies geven. Het getuigt van betrokkenheid bij Oostzaan. In deze campagne is het spandoek niet de enige manier waarop burgers de verkiezingen proberen te beïnvloeden. Hart voor het Twiske is daar ook nadrukkelijk mee bezig. Wij juichen die betrokkenheid toe. Het is wel belangrijk dat men de kiezers juist informeert en dat is in beide gevallen niet het geval.

Onjuiste informatie.

De tekst van het spandoek veronderstelt dat het nu niet plezierig wonen is in Oostzaan. Dat is onjuist. De enquête die de gemeente heeft uitgevoerd in het kader van de verkenning naar onze bestuurlijke toekomst geeft aan dat veel burgers het hier juist wel plezierig vinden. En terecht. Ook is het niet zo dat in Oostzaan bijna niets meer mag. Er mag best veel in Oostzaan en in Nederland. Als je maar binnen de democratisch vastgestelde regels blijft. Andere uitspraken op het spandoek betreffen meningen die geheel voor rekening van de betrokken burger komen.
Hart voor het Twiske stelt herhaalde malen dat het college (van VVD en GroenLinks) weigert een motie uit te voeren. Dat is niet waar. Onze fractie heeft geen enkel bericht bereikt waarin sprake is van een weigering of waarin een weigering is aangetoond. Ook beweert men bijvoorbeeld dat Oostzaan bungalowparken in het Twiske wil toestaan. Ook dat is niet waar. Overigens gaan we in Oostzaan altijd uit van collegiaal bestuur dus de besluiten van B&W worden gesteund door de wethouders van zowel VVD als GroenLinks, tenzij een van de leden van het college een minderheidsstandpunt heeft ingenomen en dat is vastgelegd in het verslag van collegevergaderingen. Een dergelijk minderheidsstandpunt is ons niet bekend.

Rol PvdA

Wij zijn op geen enkele wijze van te voren gekend in de spandoek-actie en zijn niet verantwoordelijk voor de onjuistheden in de tekst ervan. We gaan echter niet in op verzoeken om actie tegen het spandoek te ondernemen. Censuur is niet ons ding.
Tot slot willen we over het advies zelf stellen dat de PvdA geen enkele partij op voorhand uitsluit als coalitiepartner.

Namens de PvdA Oostzaan
Eelco Taams (Lijsttrekker)

Eelco Taams, verkiezingsprogramma PvdA Oostzaan2022-2026

Inleiding

PvdA Oostzaan wil goede leefomstandigheden voor alle inwoners. De gemeente kan daar een bijdrage aan leveren. De PvdA is solidair met mensen die steun nodig hebben en streeft naar emancipatie voor iedereen.

De sociaal democratie heeft in het verleden veel voor Oostzaners betekend zodat al onze inwoners goed konden wonen en gebruik kunnen maken van veel voorzieningen. Dat staat nu onder druk. Tijd voor een nieuwe impuls met sociaal democratische bestuurskracht en daadkracht.

Algemene beschouwingen Oostzaan 2022-2025

Licht aan het einde van de tunnel.
Algemene Beschouwingen PvdA Oostzaan bij Begroting 2022 - 2025

Voorzitter,

Onvermogen

De laatste Algemene Beschouwingen zijn een goed moment om terug te kijken op de afgelopen periode. Maar we willen niet al te somber zijn en ook vooruit kijken.  Een rooskleurig beeld van deze raadsperiode valt niet te schetsen. We zijn aan de hand van de planning bij het Collegeprogramma van 2018 nagegaan hoever het College is gekomen met de uitvoering van dat programma. Het kan natuurlijk zijn dat een deel van het programma is uitgevoerd zonder dat we het in de gaten hadden, maar wij kunnen bij hooguit 20 van de 46 acties die het college in ieder geval zou gaan uitvoeren in deze periode een vinkje zetten. Over het onvermogen om alle ambities waar te maken kunnen we lang uitwijden en uitgebreid zwarte pieten. Dat doen we niet. De lijst going concern taken is indrukwekkend en er wordt hard gewerkt.

PvdA kiest Eelco Taams als lijsttrekker in Oostzaan

PvdA kiest Eelco Taams als lijsttrekker in OostzaanDe leden van de PvdA Zaanstreek hebben op woensdag 27 oktober tijdens een algemene ledenvergadering Eelco Taams gekozen als lijsttrekker van PvdA Oostzaan voor de gemeenteraadsverkiezingen op 22 maart 2022.
Eelco is een ervaren en deskundig politicus. Hij kent de gemeente en kent de Oostzaanse politiek goed. Hij kan beschikken over een groot netwerk, lokaal en in de regio.

Naast zijn werk als leraar is Eelco raadslid en bijna 10 jaar wethouder in Oostzaan geweest. Daarbij is hij voor de PvdA bestuurslid en daarna secretaris geweest voor het PvdA -gewest -Noord Holland
Eelco is nog steeds gemotiveerd om het raadslidmaatschap te vervullen. Sinds hij gepensioneerd is ziet hij voor zichzelf meer mogelijkheden om voor de sociaaldemocratie meer gewicht in de schaal van de Oostzaanse politiek te leggen. Volkshuisvesting en het klimaatbeleid zullen belangrijke thema’s zijn.

­