Donkere wolken pakken zich samen.

Hieronder de reactie van de PvdA fractie op de plannen voor 2019 van het college van Oostzaan tijdens de algemene beschouwingen op 5 november 2018
 
Voorzitter,
Onlangs kreeg een buurmeisje van mij, een jonge vrouw die nog bij haar ouders woont, een ernstig ongeluk en werd zwaargewond in een ziekenhuis opgenomen. Daar is ze geopereerd en vervolgens naar huis gestuurd om te herstellen. Er was daar geen plaats voor langere verzorging en revalidatie. De bedden waren nodig voor de opvang van patiënten van het failliete en overhaast ontruimde Slotervaartziekenhuis. Vervolgens kon EVEAN Lishof geen thuiszorg leveren vanwege een reorganisatie. Gelukkig kon een organisatie uit Zaandam voor een oplossing zorgen en is een schoonzusje in huis getrokken om een deel van de verzorging op zich te nemen. De mantelzorg rukt op!
Wat heeft dat nu met de begroting van Oostzaan te maken? Niets natuurlijk. Maar dit verhaal – en ik kan er zo nog een paar vertellen over Oostzaners en de zorg – maakt deel uit van een maatschappelijke context waarin we onze rol als zelfstandige gemeente moeten vervullen en waarmee onze inwoners worden geconfronteerd en waarbij ze soms steun van de gemeente verwachten.
Code Rood
Donkere wolken pakken zich samen boven Oostzaan na de prachtige nazomer die we achter de rug hebben. Op de populaire Facebookpagina Oostzaan in Beeld zijn van die wolken regelmatig prachtige beelden te zien. De klimaatverandering zorgt er onder andere voor dat er steeds meer regen valt zodat ons riool het nauwelijks nog kan verwerken. En ook in figuurlijke zin valt zwaar weer te verwachten.
In de zorg en bij het opbouwen van bestaanszekerheid en het vinden van een woning komt een groeiend deel van de Oostzaners in de knel. En dan is er nog het populistische politieke klimaat, het toenemende extremisme en de teloorgang van tolerantie en solidariteit. Het is verbijsterend te lezen wat de vuilspuiters op internet te melden hebben bij het afscheid van Wim Kok, onze alom als groot staatsman geprezen partijgenoot. De bloeddorst sijpelt uit de regels.
In dat licht bezien mogen we ons gelukkig prijzen dat de Raad van Oostzaan uit vijf partijen bestaat die de democratische rechtstaat hoog in het vaandel hebben staan. We kunnen van mening verschillen, het kan er fel aan toe gaan, maar laten we op basis van feiten en argumenten tot de beste besluiten voor Oostzaan komen.
Is dat aan de orde als we de begroting die nu voorligt vaststellen? Dat vinden wij niet voorzitter. Deze begroting is een keurige uitwerking van het onlangs gepresenteerde liberale collegeprogramma. We hebben waardering voor de kwaliteit van de begrotingsstukken, hoewel wij op een belangrijk punt kritiek hebben. Onze politieke visie op dat collegeprogramma hebben we eerder gepubliceerd en zullen we nu niet uitgebreid herhalen. Het artikel is als bijlage nog eens bij deze beschouwing gevoegd en ook te vinden op onze website en facebookpagina. De PvdA kiest voor een socialere weg. Het maatschappelijk klimaat vraagt om Code Rood.
Dan nu het punt van kritiek.
Het bedrag dat voor post 722, de specialistische jeugdhulp, is opgenomen in begroting en meerjarenraming is onwaarschijnlijk laag gezien de bedragen die in 2017 en 2018 nodig bleken te zijn. Nergens in de stukken wordt de verwachte halvering van de lasten onderbouwd. Niet in de kengetallen, niet in de risicoparagraaf en de toelichting op bladzijde 69 is een drogredenering. Daar waar een noodzakelijke onttrekking aan de reserve Sociaal Domein bij post 705, Participatie, in 2018 aanleiding gaf tot het verhogen van het budget in 2019 en verder, gebeurt dat bij de jeugdhulp niet. Wel ziet men het als een post met een hoog risico en is een bedrag van ruim vier ton in de risicoparagraaf benoemd. Je moet een structureel gat niet dekken door jaarlijks incidenteel aan te vullen uit de algemene reserve. De genoemde beheersmaatregel bestaat uit het goede voornemen om met aanbieders in gesprek te gaan. Laten we hopen dat het Rijk in de Septembercirculaire extra budget voor de jeugdhulp beschikbaar stelt. We willen geen kinderen in de kou laten staan waar ze warmte nodig hebben.
Zekerheidshalve stelt de PvdA voor om bij de begroting voor 2020 een structurele dekking te vinden door bezuinigingen elders en/of door onze inkomsten te verhogen. Oostzaan heeft behoorlijk wat belastingruimte in de OZB en raakt ook steeds verder weg van het uitgangspunt van kostendekkende heffingen. De coalitie faalt op dat punt. Kunt u toezeggen dat deze zwakke plek in de begroting wordt gerepareerd? De PvdA overweegt een motie op dit punt. (motie 1)
Wij adviseren een socialere weg.
De PvdA staat in een traditie waarin een sterke overheid noodzakelijk is om de gewone man en vrouw en de kwetsbaren in de samenleving te beschermen tegen de macht en willekeur van de elite en gelijke kansen te creëren op een fatsoenlijk bestaan. In dat licht getuigen programma en begroting van Oostzaan van een andere, liberale visie. Men een ziet een meer faciliterende rol en rekent zich rijk met initiatieven en eigen kracht van de bevolking. De PvdA wil dat we meer regie pakken als gemeente.
Volkshuisvesting
Dat geldt zeker voor de volkshuisvesting. De huidige situatie vraagt een actieve rol en regie. Actief betekent dat moet worden ingegrepen met betrekking tot bestemming en invulling van woonlocaties voor prioritaire groepen op grond in particulier eigendom. Actief betekent ook actief sturen op grond in bezit van de gemeente. En bij dit laatste kan wat de PvdA betreft niet meer worden uitgegaan van maximalisering van de opbrengst die ten goede moet komen aan de begroting van Oostzaan. Buurman’s grond is maar een keer te koop. Net als de grond van de gemeente.
Dit betekent dat het grondbeleid van de gemeente moet worden heroverwogen w.o. ook de inzet van de erfpacht. De 100-jarige WOV heeft wel gevaren bij het grondbeleid van het verleden. Zonder een goed grondbeleid kan er geen afgewogen en duurzame ontwikkeling van de woonvoorraad plaatsvinden. Op dit punt overwegen wij een amendement door aan Programma 2 een punt over een actief grondbeleid toe te voegen. (amendement 1)
Participatie
Beleid op gebied van bevordering van de participatie op de arbeidsmarkt is niet te vinden in het programma Sociaal Domein. Alleen in de risicoparagraaf wordt getamboereerd op budgetbewaking, strakkere controle en handhaving. Herkenbaar VVD beleid. Kennelijk is dit aspect niet meer op orde na de overdracht van de uitvoering van Zaanstad naar OVER. De PvdA vindt rechtmatigheid van verstrekkingen ook heel belangrijk maar ziet daarnaast toch ook hier graag een sterkere regie en het goede voorbeeld van de gemeente als het gaat om toeleiding van mensen met een beperking naar en plek op de arbeidsmarkt. Zie daarvoor ons artikel over het collegeprogramma. Wij zouden graag zien dat in Programma 3 beleid dienaangaande wordt opgenomen. (amendement 2)
Duurzaamheid.
De PvdA is ingenomen met de steun voor onze motie over de mogelijkheden voor duurzame energie coöperaties. We nemen aan dat die motie binnen de ruimte van deze begroting uitgevoerd gaat worden. Daarnaast willen we bewoners die investeren in verduurzaming belonen met energievouchers. (amendement 3)
Ook stellen we voor om met de woningcorporaties en de WOV afspraken te maken over kleinschalige energieopwekking voor en door huurders. (amendement 4)
We zijn begonnen met het meten van de luchtkwaliteit en stellen voor tot schonere lucht te komen door binnen de bebouwde kom een milieuzone in te stellen met een verbod voor bromfietsen van voor 2010 en voertuigen met verouderde dieselmotoren. (motie 2)
We rekenen erop dat de gemeente het goede voorbeeld gaat geven op dit gebied en overstapt op zonnepanelen en andere vormen van duurzame energie toewerkt en naar een elektrisch wagenpark.
Het Oostzanerveld is ook van belang inzake duurzaamheid en klimaatbeleid. De bodemdaling schrijdt voort en het unieke en waardevolle veenpakket slinkt door verbranding. Om de CO2 uitstoot te reduceren en nieuwe aangroei van het veenpakket mogelijk te maken door vernatting stellen wij voor om bij het Masterplan Oostzanerveld uit te gaan van het principe: ‘Functie volgt peil’. (motie 3)
Bestuurlijke toekomst.
Over donkere wolken gesproken. Aandacht voor de bestuurlijke toekomst van Oostzaan ontbreekt in de beleidsvoornemens. Wij stellen voor om de tekst van de raadsbrede motie van mei jl. als basis te gebruiken voor een aanvulling op het programma Bestuur en Organisatie. (amendement 5)
Rest ons nog onze grote dank en waardering uit te spreken voor het vele werk dat College en organisatie hebben geleverd in het afgelopen jaar en in de voorbereiding op deze raadsvergadering. Op deze wijze kan Oostzaan voorlopig voort als zelfstandige gemeente.
Dank u wel voorzitter!
Namens de PvdA Oostzaan
Eelco Taams
fracievoorzitter
Eelco Taams

Het College van Oostzaan is er zo’n half jaar na de verkiezingen in geslaagd om een collegeprogramma vast te stellen en presenteren. Los van de inhoud is het een glossy document geworden dat op een speciale avond aan het volk is gepresenteerd. Helaas kwam het volk niet opdagen, maar gelukkig was er wel wat aandacht van de media. De PvdA heeft de voorstellen bestudeerd en wil daar een reactie op geven.

1 mei in Oostzaan

PvdA Oostzaan organiseert al een aantal jaren op 1 mei een bijeenkomst voor de oudere leden. Ook dit jaar had Gré Boom weer een aardige en goed bezocht programma verzorgd.

Eenzame pionier meet fijnstof zelf

Oostzaan is nu nog een eenzaam vlekje op de kaart van Noord-Holland. Maar dat ene vlekje moet zich als een olievlek verspreiden over de provincie zodat er een heel netwerk in Noord-Holland ontstaat. Frank Aan uit Oostzaan is alvast begonnen, hij doe-het-zelft met een fijnstofmeetapparaat in z’n achtertuin. De pionier hoopt dat straks anderen zijn voorbeeld volgen.

Ook bij het RIVM staan we op de kaart (samenmeten.rivm.nl/dataportaal/) zelfs na de stroomstoring van gisterenavond en wat internetprofijnstof samenmeten rivm nlblemen hangt ie er mooi en insect-proof, bij. De locatie is om privacyredenen niet al te specifiek dus niet op adres herleidbaar.
Voor diegenen die denken ook voor minder dan €25 een sensor te bouwen en mee te meten, kijk op luftdaten.info voor het (Nederlandstalige) boodschappenlijstje en de bouw instructies. Het is me zelf binnen een uur gelukt de sensor in elkaar te zetten en werkend te krijgen. Als ik je een beroep wilt doen op mijn ervaring(en) laat het even weten op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via Facebook

Kiezers Bedankt!

De verkiezingsuitslag is definitief. We hebben stand gehouden in Oostzaan en zullen onze kiezers blijven vertegenwoordigen in de Raad.We bedanken iedereen die aan de campagne heeft bijgedragen en vooral iedereen die op de PvdA heeft gestemd. Het verhaal van de sociaal-democratie zal duidelijk doorklinken en we gaan ook aan de slag met de wederopbouw van de PvdA in Oostzaan.

Campagnevoeren in de kou van Klaverweide

We hebben een goede ploeg en ik voel mij dan ook gesteund om sterk voor de dag te kunnen komen bij de invulling van onze raadszetel.

We houden onze leden en volgers op de hoogte!

Met vriendelijke groet,

Eelco Taams

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Twitter: @ejtaams
06 542 74 504

Huidige fijnstofkaart op http://samenmeten.rivm.nl/dataportaal/

De PvdA gaat fijnstof meten in Oostzaan en roept Oostzaners op die een meetpunt op hun erf willen beheren. Hoe verhoudt de berekende luchtkwaliteit zich tot echte metingen? De PvdA start een langlopend project om samen met geïnteresseerde burgers onafhankelijke meetgegevens te verzamelen over onze luchtkwaliteit.

Komt jouw meetpunt op de kaart te staan? Lees hieronder hoe je onderdeel kan worden van deze Fijnstof-Crowd-Meting.

 

 

 

Intro:

De afgelopen maand is er veel aandacht geweest voor de fijnstof problematiek. Los, of niet, van alle aandacht in de landelijke pers was ook op lokaal niveau voldoende aandacht voor dit thema, waar we, met onder anderen de A8 en Schiphol als buren, in Oostzaan direct bij betrokken zijn.
Groen Links organiseerde een info avond over het thema waar een belangrijk knelpunt uit opborrelde: “Het meten dan wel berekenen van de fijnstof concentraties”. Inderdaad een discussiepunt want, met de Schiphol-geluidsdiscussie in het achterhoofd, geeft dat reden tot argwaan. Zeker als de berekende waarden in het straatje van de “overheid” passen.

Het CDA stelde daarop voor om de gemeente te vragen om te voorzien in een meetnetwerk met behulp van de zogenaamde “palmes”-buisjes (à € 1000,- per stuk per jaar [bron: GroenLinks info avond]) onder het motto meten is weten.

Twee weken geleden kwam het onderwerp aan de orde in de gemeenteraad naar aanleiding van een presentatie van de Omgevingsdienst IJmond.
Vorige week kwam de Volkskrant kwam met een artikel genaamd: “Wetenschap kan leren van de burger”. Dit laatste artikel triggerde de onderzoekende geest van de PvdA-fractie. In het artikel wordt verhaald over hoe burgers zelf op, relatief, eenvoudige en goedkope manier metingen van fijnstof kan doen en die via internet met elkaar en bijvoorbeeld het RIVM kan delen.

Meten=Weten:

Genoemd werd een voorbeeld in Duitsland (www.luftdaten.info wiens data gedeeld worden door het RIVM op https://www.samenmetenaanluchtkwaliteit.nlfijnstofsensor/dataportaal). We zijn daar eens gaan grasduinen en kwamen er achter dat met een investering van zo’n € 25,- en wat tijd het voor de gemiddelde burger mogelijk moet zijn om haar eigen fijnstof-meetstation op te tuigen. Zeker als we via crowdsharing de dubbellinkshandigen door lokale “nerds” laten bijstaan.

Om de proef op de som te nemen hebben we vrijdag de onderdelen besteld en meteen de eerste teleurstelling gekregen, de levertijd kan oplopen tot 50 dagen. Maar het verzenden is daarentegen gratis.
In de komende periode zulen we op onze facebook pagina verslag doen van de ervaringen en frustraties waar we tegen aanlopen.
Misschien wel een schreeuw om hulp, want op papier lijkt het makkelijk met een boodschappenlijstje en een Nederlandstalige bouwinstructie, maar als ervaren Ikea-bouwer weten we van duivels en kleine dingen.

Doe mee:

Ben je door dit verhaal geïnspireerd ga dan vooral kijken op luftdaten.info en laat het ons, via Facebook of op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., weten als je ook besluit mee te doen, maar ook als je op voorhand beren op de weg ziet, of ons met raad en daad terzijde wil en kan staan.
Ondertussen zijn van mijn 5 bestelde artikelen er 3 onderweg, ik houd jullie op de hoogte

Namens de PvdA Oostzaan
Frank Aan
Meedoen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De mening van PvdA Oostzaan over de sporthal

Links

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer

Dit is Hüsnü Polat

on 28 november 2016 in Links Lees meer
­