Eelco Taams

De PvdA in Oostzaan is ontstemd over de draai die het college heeft gemaakt inzake de vestiging van ALDI op SKOON en de overhaaste besluitvorming waarmee VVD-wethouder Schaafsma ALDI op SKOON probeert te krijgen. Dit terwijl er een onderzoek loopt naar de dubieuze wijze waarop het  in 2013 tot een intentie-overeenkomst tussen toenmalig VVD-wethouder Buskens en ALDI is gekomen.

Eerder is een onderbouwd collegevoorstel om niet te komen tot een vestiging van de agenda afgevoerd. Nu wordt de raad overvallen met een verzoek om op maandag 2 juni een voorstel te agenderen dat juist wel tot de vestiging van ALDI moet leiden.  Het College geeft op voorstel van portefeuillehouder Schaafsma aan te willen afwijken van het bestaande beleid van gemeente, rijk en provincie en verzoekt de Raad een principe-uitspraak te doen voor toestaan van grootschalige detailhandel op SKOON.

De onderbouwing  van de wens te willen afwijken van het bestaande beleid is uiterst dubieus. Die wens om het destijds weloverwogen beleid om te gooien komt niet uit de Oostzaanse gemeenschap, maar van een supermarktketen die een distributieplanologisch onderzoek heeft laten uitvoeren waaruit blijkt dat er kansen liggen voor ALDI in Oostzaan.

Daarbij beweert men dat er nauwelijks effect is op de bestaande supermarkten en overige detailhandel in het dorp. Iets dat vervolgens in de memo van het college wordt betwijfeld. Daarin staat klip en klaar dat onzeker is welke effecten het zal hebben op de bestaande detailhandel in het dorp. Het is onjuist te stellen dat de klanten van een ALDI op SKOON mensen zullen zijn die nu naar harddiscount supermarkten buiten Oostzaan gaan. Bovendien gaat er een precedentwerking van het besluit uit. De kans is groot dat hierdoor een cluster van detailhandel op SKOON ontstaat die de levensvatbaarheid van het centrum direct bedreigt.

Het bestaande ruimtelijk beleid van Rijk en Provincie gaat er juist van uit dat er wel een effect is en bestrijdt ontwikkelingen aan de rand van dorp of stad die bestaande winkelcentra schade toebrengen. Dat beleid steunt de PvdA in Oostzaan. Het is onbegrijpelijk dat het college zonder enige argumentatie het beleid van de provincie terzijde schuift. Kort gezegd is het standpunt van de VVD: het lijkt misschien geen kwaad te kunnen en ALDI wil het zo graag, dus laten we het maar doen.

Deze gang van zaken roept veel vragen op en die gaat de PvdA dan ook aan het college stellen. Waar komt toch die grote haast vandaan waarmee de VVD ALDI op SKOON probeert te krijgen? De raad heeft niet voor niets besloten €15.000 ter beschikking te stellen om onderzoek te doen naar de gang van zaken rond de intentieoverkomst die toenmalig VVD wethouder Buskens overhaast en onbevoegd is aangegaan met ALDI, waarbij ook een derde partij was betrokken. Het is verstandiger om de resultaten van dat onderzoek af te wachten voordat een besluit tot wijziging van het bestemmingsplan ten gunste van detailhandel wordt genomen.

Ook vragen wij ons af of niet eerst op bestuurlijk niveau met de provincie is gesproken over het voornemen van de nieuwe coalitie  om af te wijken van het bestaande ruimtelijk beleid. Volgens de PvdA slaat het college een doodlopende weg in als er geen overeenstemming met de provincie tot stand komt.

In de memo wordt gesteld dat de grondopbrengst hoger uit zal vallen dan voor een regulier bedrijf. Wij vragen ons af of dat alleen voor de gemeente geldt of ook voor eventuele andere grondeigenaren. Ook vragen we ons af wat de actuele marktprijzen dan zijn met en zonder bestemmingswijziging ten gunste van grootschalige detailhandel en welke prijs de gemeente en eventuele andere grondeigenaren van ALDI gaat vangen. Is die prijs marktconform en zo niet, waarom niet? Mocht dat laatste het geval zijn, dan rest nog de vraag of er sprake kan zijn van ongeoorloofde staatssteun.

Mooie vragen voor de onderzoekscommissie. Laat die eerst zijn werk doen, zodat een principe uitspraak van de raad weloverwogen kan worden gedaan!

Namens PvdA Oostzaan
Eelco Taams

06 54274504

­