PvdA Oostzaan Memo Ontwerp-Omgevingsvisie 31-08-21
 1. De PvdA heeft vorig jaar tegen de vaststelling van het Koersdocument gestemd. We vonden de koers te liberaal, te elitair gericht op duur wonen in het groen zonder perspectief te bieden aan de ontwikkeling van betaalbare volkshuisvesting, want de totstandkoming daarvan wordt te veel overgelaten aan de markt. Ook wordt er teveel uitgegaan van particulier initiatief en een beperkte, faciliterende rol voor de gemeente.
 2. Het zal dan ook niet verbazen dat de PvdA niet veel ziet in de Omgevingsvisie die op het Koersdocument is gebaseerd. Ook dit stuk ziet er prachtig uit en staat vol mooie woorden. Er worden zaken beschreven en geconstateerd , maar een een richtinggevende visie op gebied van de sociale opgaven, betaalbare woningbouw en lokaal klimaatbeleid ontbreekt.
  Ook zijn we er niet gerust op dat dat je binnen de globale kaders en met groot vertrouwen op private initiatieven tot evenwichtige afwegingen komt als het gaat om natuur en recreatie. Wij willen dat de gemeente duidelijk borgt dat besluitvorming evenwichtig is en de raad kan ingrijpen ter verdediging  van wat kwetsbaar is. We zien niet hoe binnen de kaders van deze liberale visie voorkomen kan worden dat een kleinschalige camping uitgroeit tot een grootschalig bungalow park. We adviseren dit ontwerp op die punten nader uit te werken en een sterkere rol voor de gemeente op te nemen. Minder markt, meer overheid. De Omgevingsplannen die hier op volgen dienen immers in lijn met de visie te zijn.
 3. Het zal binnen deze kaders niet lukken om te zorgen voor voldoende betaalbare volkshuisvesting. We stellen voor uit te gaan van 100% betaalbaar in de woningbouw plannen. Ook stellen we voor om door samenwerking met onze grote buurgemeenten meer betaalbare woningen beschikbaar te krijgen voor onze woningzoekenden.
 4. In het verlengde hierop zijn we tegen balans tussen Air B&B en wonen. Met de huidige woningnood moet het onttrekken van woonruimte worden verboden. Overigens lijkt het voor de natuur beter om spreiding van recreatie in Het Twiske te beperken tot de bestaande intensieve zones en in de extensieve zones juist voetpaden te verwijderen en een deel van het water voor kano’s en bootjes af te sluiten.
 5. De PvdA adviseert om met betrekking tot het veenweidegebied uit te gaan van ‘functie volgt peil’. Dit in verband met klimaatadaptatie en het tegengaan van bodemerosie. Ook de biodiversiteit is hiermee gediend.
 6. Wij adviseren ook te streven naar nieuwe recreatieve vaarroutes naar IJ en Zaan. Gemarkeerde vaarroutes concentreren de recreatievaart waardoor de natuur daarbuiten minder wordt verstoord.
 7. Zonering in Het Twiske dient precies te worden aangegeven. Natura 2000 doelen dienen te allen tijden te worden geborgd. Ook in ‘intensieve’ gebieden. We adviseren dat in de tekst op te nemen. De Omgevingsvisie Oostzaan kan de beperkingen van Natura 2000 en provinciaal beleid niet negeren.
 8. Vraagstukken zoals: wel of geen kleinschalige camping; wel of geen evenement of wel of geen aanlegplaatsen voor de recreatievaart dienen in het Omgevingsplan te worden geregeld. De Raad dient de bevoegdheid te hebben het omgevingsplan vast te stellen.
 9. In de visie ontbreekt de opgave met betrekking tot Mobiliteit.

Visie op samenwerking in de regio

De provincie wil weten hoe Oostzaan de bestuurlijke toekomst ziet. Een discussiestuk van Eelco Taams (fractievoorzitter).

Zet een stip op de horizon.

Algemene beschouwingen Oostzaan, Eelco Taams

Luid de noodklok!

Voorzitter,
De toren van onze Grote Kerk is van de gemeente. Al heel lang werden kerktorens gebruikt om naderend onheil aan te kondigen. De begroting die nu voorligt is een regelrechte onheilstijding, dus ik zou zeggen voorzitter: Luid de noodklok want Oostzaan verzuipt! De vraag is daarbij wel of u onze toren veilig zult bereiken, want de trap is door achterstallig onderhoud nogal gammel.

Oostzaanse leden geven voor de voedselbank

Zoals we allemaal weten kon de 1 mei viering dit jaar niet op de reguliere manier plaatsvinden. De Oostzaanse fractie heeft hiervoor in de plaats op 1 mei rozen uitgedeeld aan alle leden. Op 1,5 meter afstand en natuurlijk in de stromende regen. Als dank voor deze geste doneerden deze leden gul voor de voedselbank. Naast de ingezamelde boodschappen konden we ook nog eens €90 naar de voedselbank overmaken om de nood in coronatijd te lenigen.

Langs deze weg willen we alle leden danken voor hun solidariteit🌹

Eelco Taams

Door: Eelco Taams, fractievoorzitter PvdA Oostzaan.

Met die overvloedige zonneschijn waarmee deze lente is begonnen zou je het niet zeggen. Het nieuwe geluid van deze lente is stilte. Het is stil op straat, in de scholen, de restaurants, de theaters, op de sportvelden en in de raadszaal. We moeten elkaar mijden als de pest. De coronaregels gelden ook in Oostzaan en worden gehandhaafd! Burgemeester Rob Meerhof nam snel stevige maatregelen om het risico van verspreiding van het dodelijke virus te beperken, met name de afsluiting van het Twiske. Door het mooie weer werd het daar veel te druk en kwamen mensen toch samen. Een verbodsbord is daarbij overigens niet voldoende, maar moet worden afgedwongen met zware betonnen roadblocks. Jongeren weten die dan wel weer te omzeilen door bijvoorbeeld met bootjes midden op de Westplas samen te scholen. Handhaving op het water is minimaal.

Ik heb in een brief aan het college de problemen voor ZZP’ers en flexwerkers onder de aandacht gebracht en gevraagd wat de gemeente voor hen kan doen. Het college heeft actief maatregelen ter ondersteuning van ondernemers ter hand genomen zoals uitstel van betaling van lokale lasten en huur van gemeentelijke panden. Prima. Ik hoop dat ook flexwerkers aan de onderkant van de arbeidsmarkt in aanmerking komen voor lokale lastenverlichting en zonodig via de schuldhulpverlening worden geholpen de klappen op te vangen. De klap van de pandemie zal nog lang nadreunen op sociaal-economisch gebied.

samenscholing ophetwater

Ondertussen moet de lokale democratie doorgang vinden. De gemeenteraad van Oostzaan heeft al in maart via Zoom een eerste ronde van digitaal overleg van presidium, commissies en raad gedaan, met formele, fysieke besluitvorming door burgemeester en een raadslid als wettelijk sluitstuk. Van Zoom moet worden afgestapt vanwege veiligheidsrisico’s. De volgende ronde gaat met Skype. Het is maar goed dat Poetin weinig belangstelling heeft voor de besluitvorming in Oostzaan. Belangrijkste punt was de kadernota van OVER-gemeenten. Daarover heeft de raad door middel van een initiatiefvoorstel een zienswijze ingediend waarin een aantal criteria worden aangegeven waaraan een kadernota voortaan dient te voldoen. Ook de nieuwe gemeentelijke verordening woonruimteverdeling is vastgesteld.

Landsmeer heeft het college van Oostzaan uitgenodigd om te gaan praten over fusie. Opmerkelijk is dat ze Wormerland niet hebben uitgenodigd. Willen ze ons uit elkaar spelen? Stel dat OVER wordt ontbonden en Oostzaan met Landsmeer fuseert. Hoe sterk is dan de gemeente die ontstaat? Zonder Wormerland erbij moet je niet willen praten. Fusie met Landsmeer zal een tussenstap zijn naar een grotere Waterlandse fusie die een onsamenhangende, instabiele  en dure verzameling dorpen vertegenwoordigt die in hoge mate afhankelijk blijft van Amsterdam, Purmerend en Zaanstad.

Eelco Taams.

Eelco Taams

Oostzaan is de laatste tijd volop in het nieuws geweest. Dat is zelden een goed teken. Natuurlijk is er altijd wel wat aandacht voor ‘human interest’ uit het dorp en voor evenementen en sport. Maar de dorpspolitiek werd al een jaar of wat nauwelijks gevolgd door de media. Want er gebeurde zo te zien niet veel  en alles leek onder controle. Het opvangen van de crisis en de decentralisaties is redelijk verlopen hoewel we natuurlijk worstelen met de WMO en de Jeugdhulp. Ook de voorbereidingen voor de omgevingswet gaan wat moeizaam. Een tekort aan menskracht en middelen speelt daar een rol bij. Dat zijn geen onderwerpen waar een krant abonnees mee werft.

In de raad van Oostzaan is maandag 13 januari een motie aangenomen die ondermeer vraagt om een lokaal totaal vuurwerk verbod in de gemeente Oostzaan. Wij zijn voor een algeheel verbod op vuurwerk en willen in plaats daarvan een georganiseerd vuurwerkevenement aanbieden met oud en nieuw. De bestaande traditie is uit de hand gelopen. We hebben wel tegen een motie gestemd met een lokaal verbod in Oostzaan, zonder goede regeling m.b.t. handhaving, zonder financieel plaatje en zonder concreet plan voor georganiseerd vuurwerk. Laten we eerst de landelijke besluitvorming afwachten! (en die lijkt de goede richting op te gaan)

Er rust geen zegen op het voornemen om de algemene beschouwingen voortaan bij de kadernota te houden en niet bij de begroting. Ook dit jaar kun je een kaderstellend debat niet met goed fatsoen voeren want het voorgestelde beleid van het college is gebaseerd op drijfzand en toont een nooit eerder vertoond structureel tekort zonder dat daarbij opties worden geleverd waarmee de begroting sluitend kan worden gemaakt en waarover de raad richting gevende uitspraken kan doen. Welke bezuinigingen zijn nog mogelijk na datgene dat het college zelf al voorstelt en waarvan sommige nogal discutabel zijn? Kunt dat aangeven?

­