Kees Jan Kindt

Tijdens de afgelopen raadsvergadering van 9 april heeft de portefeuillehouder Dienstverlening de raad er op gewezen dat het budget Verkiezingen ontoereikend zou zijn om de benodigde kosten voor aanschaf en inzet apparatuur stemmen slechtzienden en blinden te bekostigen. De portefeuillehouder wees de raad er tevens op dat hij geen medewerking verleent voor een voorstel als de raad niet aangeeft hoe dit wordt bekostigd

Nadat de portefeuillehouder Financiën te kennen gaf dat de post Onvoorzien voldoende toereikend is om deze kosten te dekken is het voorstel aangepast door voor te stellen om de kosten te betalen uit de post Onvoorzien. De benutting van Onvoorzien heeft er wel toe geleid dat de fractie Vereniging Liberaal Wormerland, en twee leden van de VVD-fractie tegen het voorstel hebben gestemd.

Nadere bestudering van de begroting heeft twee zaken aan het licht gebracht:

  1. De bestemmingsreserve verkiezingen toont een begroot eindsaldo van € 6.000; en
  2. via de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds ontvangt Wormerland een vergoeding voor het organiseren van de Waterschapsverkiezingen van, naar alle waarschijnlijkheid, € 12,000.

Wat betreft het eerste punt willen wij de wethouder er aan herinneren aan de informatieplicht van het college. De portefeuillehouder wordt geacht bekend te zijn met de bestemmingsreserve, echter heeft tijdens de raadsvergadering aangegeven dat er geen budget zou zijn.

Wat betreft het tweede punt blijkt uit nazien openbare bronnen dat hierover met regelmaat is gepubliceerd in Binnenlands Bestuur, publicaties van de VNG, en uiteindelijk is het toekenningsbesluit gepubliceerd in de Staatscourant.

De schriftelijke vragen zijn:

  1. Kunt u aangeven waarom uw portefeuillehouder Dienstverlening sprak van een ontoereikend budget Verkiezingen maar de resterende bestemmingsreserve Verkiezingen tijdens de raadsvergadering onvermeld liet, en hoe dit zich verhoudt tot een actieve informatieplicht naar de raad;
  2. kunt u aangeven hoe het kan gebeuren dat uw portefeuillehouder Dienstverlening de bijdrage in de kosten organiseren Waterschapsverkiezingen in de begroting onvermeld liet, in tegenstelling tot de begroting van 2015 waarin eenzelfde bijdrage wel vermeld werd;
  3. kunt u aangeven waarom uw portefeuillehouder Dienstverlening deze kostenbijdrage niet heeft genoemd in zijn beantwoording over de bekostiging van de aanschaf en inzet apparatuur voor stemmen slechtzienden en blinden;
  4. kunt u aangeven of en hoe uw portefeuillehouder Dienstverlening voornemens is om weer “in control” te komen wat betreft de financiering van de post verkiezingen; en
  5. kunt u aangeven of uw portefeuillehouder dienstverlenging zal zorgdragen dat op de eerstvolgende raadsvergadering middels een begrotingswijziging de dekking van de kosten van aanschaf en inzet apparatuur stemmen blinden en slechtzienden uit Onvoorzien alsnog wordt omgezet naar budget Verkiezingen.

Wij wachten de beantwoording met belangstelling af.

Vriendelijke groet,

Namens POV en PvdA,
Jan Boer en Kees-Jan Kindt

Motie: gebruik apparatuur slechtzienden

Aangenomen motie stemapparatuur

Memo beantwoording POV

 

­