Algemene Beschouwingen PvdA Wormerland

Voorzitter,

Deze avond bespreken wij de begroting voor het komend jaar, 2019. In deze begroting wordt uitvoering gegeven aan het nieuwe coalitieakkoord en collegeprogramma welke na de verkiezingen in maart van dit jaar zijn overeengekomen.

Met de totstandkoming van deze begroting komen veel aspecten samen. Het spreekt onze fractie aan hoe dit in het ons voorliggende document is verwoord en uitgebeeld met overzichtelijke schema’s. De structuur en de overzichtelijkheid van dit document is hierdoor opnieuw verbeterd. Met dit document kunnen wij op hoofdlijnen de kaders bepalen voor de uitvoering van activiteiten met de bijbehorende bestedingen in het komende kalenderjaar. Zoals wij allen onderschrijven formuleert de Raad het ‘wat’ en is het College verantwoordelijk voor het ‘hoe’.

Hierbij willen wij ook onderstrepen dat onze gemeente financieel gezond is. Het was de jarenlange inzet van vorige Colleges en Raden die met haar volgehouden behoedzaam financieel beleid hebben bijgedragen aan waar we nu staan: een financieel solide gemeente met een consistent sluitende begroting en een degelijke reserve.

Deze omstandigheid beschouwen wij als een belangrijk fundament voor de verdere ontwikkeling van onze gemeente, onze bestuurskracht en het behoud van onze zelfstandigheid. Vanuit dit perspectief kijkt onze fractie ook met vertrouwen naar de invoering van de omgevingswet die met haar omvangrijkheid de nodige inspanningen zal vergen.

Voorzitter, hierbij wil onze fractie het College vragen om een welgemeend compliment over te brengen aan de ambtelijke organisatie voor het samenstellen van de begroting. Hierbij spreken wij ook een woord van dank aan de controlecommissie voor haar onderzoek en duidelijk advies.

Dienstverlening

Onze inwoners hebben over het algemeen waardering voor de dienstverlening in onze gemeente, en we waarderen de ambitie van ons College om dit verder te verbeteren. Bij onze fractie leeft de vraag of het zin heeft om de klanttevredenheid van onze inwoners na afhandeling van dienstverlening statistisch te meten, zoals dit al wel in andere gemeenten al gebeurt. Hierbij krijgen inwoners na afloop via email of stemcomputer een aantal meerkeuze vragen voorgelegd om vast te stellen in hoeverre zij tevreden zijn over de uitkomst. Wij vragen de wethouder of hij een dergelijke kwaliteitsmeting van het dienstbetoon overweegt.

Ruimtelijke ontwikkeling

Voorzitter, voor onze jonge inwoners wordt het steeds moeilijker om een eigen plekje te bemachtigen, en ook voor inwoners die een volgende stap willen maken in hun wooncarrière wordt dit steeds moeilijker. De inzet op reguliere woningbouw, en daarbij nadrukkelijk ook de inzet op sociale huur, zet echt zoden aan de dijk. Dit is wat onze fractie betreft de eerst prioriteit. We zien uit naar de prestatieafspraken en vervolgstappen met onze woningcorporatie, en de andere corporaties.

Wat betreft de woon- en leefomgeving hebben we in de krant met interesse kennisgenomen van het voornemen voor een nieuwe fietsroute. Tegelijkertijd herinneren wij ons ook het uitstel van het straatonderhoud op het ketelhuisterrein. Zuidwest is aangelegd vanaf de tweede helft van de jaren tachtig en dat is hier en daar goed te zien aan de staat van de straten en trottoirs. Hoog tijd dat de openbare ruimte wordt aangepakt.

We vragen de toezegging van onze wethouder dat het nieuwe fietspad geen vertraging oplevert voor gepland onderhoudswerkzaamheden.

Voorzitter, zoals u weet hebben de bewoners van Wormervelden aandacht gevraagd voor de overlast die zij ervaart door de hoge rijsnelheid van het verkeer op naastgelegen uitvalweg, de Noordweg. Dit is een belangrijke toegangsweg naar Wormer, en de overlast die de inwoners van het verkeer ervaren verdient onze aandacht.

Ze wordt met name veroorzaakt doordat op de rijweg vanuit Wormerveer, de N514 ofwel Ned Benedictweg, 80 km per uur kan worden gereden. Pas aan de Wormer-zijde van de Prins Clausbrug wordt het aankomend autoverkeer gewezen op 50 km per uur. 

Nu staat de verkeersveiligheid op en om de brug met enige regelmaat in de belangstelling. In de afgelopen jaren zijn bij de brug meerdere ongelukken gebeurd waarbij gewonden zijn gevallen en tweemaal een dodelijke afloop was te betreuren.

Met de vraag om aandacht van de nieuwe bewoners, het gegeven dat bij de brug regelmatig een verkeersongeluk gebeurt, en het gegeven dat begonnen wordt met voorbereidingen voor een tijdelijke verbreding van de Ned Benedictweg, meent onze fractie dat het zinvol is omte streven naar een verlaging van snelheid om de brug tot 50 km per uur.

Menig onderzoek heeft aangetoond dat verkeersdeelnemers bij een lagere snelheid verkeersdeelnemers beter opmerken wat er om hen heen gebeurt, ze meer tijd hebben om te reageren, en dat de ernst van ongevallen afneemt.

Naar ons idee is het nu een goed moment is om met Zaanstad en de Provincie Noord-Holland contact op te nemen om verlaging van de rijsnelheid te bepleiten.

Voorzitter, wij hebben hiervoor een motie opgesteld, die wij de raad nu zullen voorleggen.
(zie onderstaand)

Sociaal domein

We zijn verheugd met de resultaten die in de afgelopen jaren op dit beleidsterrein zijn geboekt.

We hebben goed beeld van de kwaliteit van de geboden ondersteuning en de daarmee samenhangende kosten. De inzet op maatwerk heeft onze volle aandacht. We zien ook uit naar de verbeterde rapportages. Ook zien we uit naar de uitkomsten van het onderzoek naar de mogelijkheden voor invoeren van een inwonerspas.

Tenslotte vragen wij opnieuw aandacht voor schuldhulpverlening. Wij hebben in 2018 mogen ervaren dat de lasten hoger uitvielen door meer hulpvraag dan verwacht. Kan de wethouder aangeven wanneer de Raad verslag krijgt van de huidige stand van zaken met betrekking tot schuldhulpverlening.

Maatschappelijke participatie

Met belangstelling zien wij uit naar de plannen voor onze sporthal en het zwembad. Uw initiatieven om behoeften van onze jeugd in beeld te brengen en het voornemen om onze jongeren te stimuleren om hiervoor initiatieven te nemen, daarmee wensen wij u veel succes. Wij zien uit naar concrete resultaten.

Financieel beleid, Lokale heffingen

Onze fractie is tevreden over de sluitende begroting en de meerjarenbegroting die als financieel duurzaam kan worden aangeduid. Onze reservepositie is op peil en ons weerstandsvermogen is ruim voldoende. Hierbij willen we ook opmerken dat we heel graag zien dat de begrote middelen ook daadwerkelijk worden ingezet op de voorgestelde beleidsterreinen.

Zoals we afgelopen voorjaar opnieuw opmerkten zijn we niet tevreden met de financiële overschotten die jaar na jaar worden gerealiseerd in de jaarrekening. We weten dat onze wethouder zich hiervan bewust is en hopen dat deze begroting en realisatie beter bij elkaar zullen aansluiten.

Wat betreft de lokale lasten herinneren wij ons opmerkingen in deze raad dat deze bij de hoogste in de regio behoren. Wij hebben hiertegen stelling genomen omdat uit onze vergelijking bleek dat Wormerland in de middenmoot zit. Zowel uit vergelijking met landelijke cijfers, als uit vergelijking met gemeentes in onze regio is deze conclusie te trekken.

Onze lasten zijn goed te vergelijken met die van andere gemeenten door de volgende bronnen te raadplegen:

  1. Het Landelijk tarievenoverzicht dat jaarlijks wordt opgesteld door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO); en
  2. Actueel cijfermateriaal dat te raadplegen is gepubliceerd wordt op de website waarstaatjegemeente.nl. Deze website is mede door de VNG tot stand gekomen.

Met deze gegevens hebben wij opnieuw vergelijkingen gemaakt. Hieruit blijkt opnieuw dat Wormerland ongeveer in het midden uitkomt, en zeker niet een van de duurste gemeenten uit onze streek is.

Om dit inzicht met u te delen hebben wij een vergelijking opgesteld en zullen deze per email aan u toesturen.

Voorzitter, de stijging van de afvalstoffenheffing was voorspelbaar, maar we zijn er niet gelukkig mee. Gezien het uitgangspunt dat het tarief kostendekkend dient te zien gaan wij ermee akkoord echter we zijn van mening dat door betere afvalscheiding dit tarief weer naar beneden bijgesteld kan worden.

Ook zijn we van mening dat in sommige wijken ondergrondse opslag van afval een betere oplossing is dan de bekende containers. We zien uit naar de komende evaluatie, en de initiatieven de wethouder wil nemen om een betere afvalscheiding te bewerkstelligen.

Tot zover onze bijdrage en bedankt voor uw aandacht.

­