Kadernota 2020 Wormerland

Op dinsdag 26 juni heeft de Wormerlandse gemeenteraad de kadernota voor 2020 tot en met 2023 besproken  en vastgesteld.

De zogenoemde kadernota (kaders stellen) is een belangrijk beleidsinstrument van de raad om het college (van burgemeesters en wethouders) instructie te geven voor het gedetailleerd uitwerken van plannen in de begroting voor het volgende jaar. De nota bevat inhoudelijke en financiële “kaders” voor nader uit te werken beleid en uitvoeringsplannen. Ook de beleidsmatige- en financiële ontwikkelingen die zich in het lopende begrotingjaar hebben voorgedaan worden in de nota gemeld. Daar waar nodig  is besluit de raad om meer, of minder, geld te bestemmen voor beleidsterreinen of projecten.

Met de goedkeuring van de kadernota door de gemeenteraad wordt de nota een formele opdracht van aan het college. Het bespreken en en vaststellen van de kaders is van belang voor de latere verantwoording over de op te stellen begroting die in november gereed moet zijn voor bespreking en vaststelling.

kadernota2In algemene zin is de fractie tevreden over manier waarop het college de zaken in het huidige jaar ter hand heeft genomen, en de plannen die ze voor het komende jaar heeft voorgesteld.
Wel maakt de fractie zich ernstige zorgen over de groeiende woningnood. Samen met het CDA hebben we voorgesteld om te onderzoeken hoe door tijdelijke huisvesting (tot 15 jaar) een inhaalslag kan worden gemaakt.  Wethouder Jeroen Schalkwijk is hier enthousiast over en wil voor het einde van het jaar met uitkomsten komen en eventueel concrete voorstellen aan de raad voorleggen.

De VVD viel ons op toen zij in haar beschouwingen opmerkte dat in vergelijking met de  regio in onze gemeente het aantal mensen in de bijstand niet daalde en dat daar werk van moest worden gemaakt. Dit is het beleidsterrein waarvoor onze  wethouder Kees van Waaijen verantwoordelijk is, en die daar goed werk voor verricht. Wij hebben de VVD fractievoorzitter gemeld dat hij een geheel onjuist beeld schetste met zijn stellingname. Met behulp van de zeer informatieve website www.waarstaatjegemeente.nl is in minuten inzichtelijk gemaakt dat het aantal inwoners in de bijstand in vergelijking met de landelijke en provinciale cijfers verhoudingsgewijs echt flink lager uitvalt, en een duidelijk dalende trend toont. 

Afgezien van wat gemopper is dit niet weersproken waarmee dit misverstand uit de lucht was genomen. Verder delen we de mening van de VVD fractie dat inwoners met een betaalde baan veel beter af zijn, en onze wethouder is daar ook druk  mee. Dat geluk gunnen we iedereen. Echter, voor sommige inwoners is re-integratie naar betaald werk een bijkans onmogelijke opgave. Daarvoor dient begrip, en geen makkelijke opmerkingen. Tenslotte gaan we mensen niet over de kop jagen.

Hier volgt onze algemene beschouwing die tijdens de raadsvergadering is uitgesproken.

Bijlagen

Aangenomen motie onderzoek tijdelijke woningen

PvdA bijdrage Kadernota 2020

­