Kees-Jan Kindt

Voorzitter,

Allereerst wil ik u vragen om een compliment over te brengen aan onze ambtenaren. De begroting was ruim op tijd beschikbaar, ze zijn inzichtelijk en goed leesbaar. Ook een compliment voor controlecommissie voor haar bevindingen. Voorzitter, deze begroting is de tweede waarvoor dit college verantwoordelijk is. In de eerste termijn wil ik er een aantal zaken over vertellen

Woningnood

Onder het kopje Programma 2, Ruimtelijke Ontwikkeling staan de plannen voor een passend woningaanbod voor onze inwoners.

Voorzitter, tijdens de behandeling van de kadernota hebben we verteld hoe moeilijk het is voor onze woningzoekenden om een eigen plekje te bemachtigen. Voor onze woningcorporatie WormerWonen, en de andere corporaties die actief zijn in onze gemeente wordt steeds moeilijker om te bouwen.

Daarom een compliment voor de voortgang in Neck Zuid. Met het slaan van de eerste paal gaat het nu snel met de bouw van de 63 nieuwe woningen, waarvan een niet onaanzienlijk deel voor verhuur door WormerWonen. Ze is van groot belang voor de vitaliteit van Neck, leidt tot verjonging, goed voor behoud van de lokale voorzieningen.

Onderzoek naar locaties voor woningbouw, de bouw zelf, het uitbreiden van het aanbod van huurwoningen verdienen de grootste prioriteit. Initiatieven om de woonbehoefte van onze inwoners goed in beeld te krijgen juichen we toe. We weten hoe betrokken onze wethouder bij de materie is, en we weten dat dit breed wordt gedeeld door de fracties in onze raad. Wat ons betreft verdient dit de eerste prioriteit.

Wij vragen het college om ons proactief te berichten over de voortgang.

Werkgelegenheid

Het is verheugend om te lezen dat de werkloosheid terugloopt, en dat we in Wormerland goede vorderingen maken bij het weer naar werk geleiden van inwoners zonder baan. Daarbij wordt het wel steeds moeilijker wordt voor de resterende inwoners zonder baan.

We zijn benieuwd hoe initiatieven als ‘Perspectief op Werk’, ‘Local Heroes’ zullen zorgen voor betaalde banen. Ook heel goed dat onze bedrijvenvereniging zich heeft aangesloten bij het ’t Lokaal het initiatief van de Bedrijven Vereniging Noorderveld-Molletjesveer. Samen bereiken we meer.

We worden graag op de hoogte gehouden van de voorgang bij deze initiatieven.

Zelfstandigheid

Over onze dienstverlening zijn in de afgelopen tijd twee rapporten verschenen. Afgelopen 16 oktober ontvingen wij de rapportage “Waarstaatjegemeente.nl”, een peiling onder onze inwoners over hun waardering van de gemeentelijke dienstverlening. Afgelopen week maandag ontvingen wij het WMO Cliëntervaringsonderzoek. Beide onderzoeken hebben een positieve uitkomst. De waardering is goed, en is nog altijd groeiende.

Diezelfde waardering kun je proeven tijdens de kennismakingsbijeenkomsten met nieuwe inwoners. De bereidheid om je als bestuur naar je nieuwe inwoners te presenteren, en de interesse naar het welbevinden van de inwoners wordt hogelijk gewaardeerd.

Voorzitter, dit beeld past bij het bestuur van ons Wormerland. In onze gemeente staan we dicht bij onze inwoners, onze verenigingen en onze bedrijven. Het is niet voor niets dat wij onze zelfstandigheid koesteren.

Wormerland heeft een schaalgrootte die korte lijnen tussen bestuur en inwoners mogelijk maakt. Door ambtelijke samenwerking met Oostzaan hebben we een efficiënt en slagvaardig ambtenarenapparaat bij de uitvoering van onze maatschappelijke taken.

Het was geen doel op zich om ons streven naar behoud van zelfstandigheid in ons coalitieakkoord en collegeprogramma op te nemen. Net zomin als het een doel op zich was om dit in ons verkiezingsprogramma op te nemen.

We zien met belangstelling, en vertrouwen, uit naar de uitkomsten en de bespreking van ons zelfonderzoek.

Sociaal domein

Voorzitter, wij kunnen ons goed vinden in de plannen voor dit programma voor het komend jaar.

Met instemming hebben we kennisgenomen van de voortgang bij het beheersbaar krijgen van onze Jeugdhulp. Het kostenaspect lijkt nu onder controle, maar er is ook aanzienlijk meer budget opgenomen.

Naar ons idee zou het goed zijn om een visie op te stellen voor de ontwikkeling van jeugd van 0 tot 18 jaar, om met een integrale aanpak sneller op preventie in te kunnen zetten. Koppel dit aan de vroeg-signalering door Centrum Jong, aan de voorschoolse educatie. Betrek hierbij onze sportverenigingen. Volg de jeugd van vroeg af aan. Veel van de problemen uit Jeugdhulp beginnen jaren eerder. Met preventie kan in een vroeg stadium veel leed worden voorkomen.

Armoede

Voorzitter, eigenlijk is het van de gekke dat er in deze tijd nog altijd sprake is van armoede.

Vandaag nog berichtte De Volkskrant over een miljardair Aat van Herk en goed voor 2 miljard, die vertelde nog nooit zo weinig belasting te hebben betaald. Tegelijkertijd, met een hoogconjunctuur, groeiende arbeidskrapte door een piekende economie begroten wij meer geld voor schuldhulpverlening.

Eerder deze zomer hebben wij ons, samen met de PvdA-fracties van Oostzaan en Zaanstad uitgesproken voor verhoging van het minimumloon tot 14 euro. Als we zorgen dat mensen met een minimumloon beter uitkomen is dat een goede manier om armoede terug te dringen. Echter dat is rijksbeleid. Daar kunnen we lokaal weinig aan veranderen. Wat ons betreft komen er snel verkiezingen voor de Tweede Kamer.

Goed dat wij werken aan laagdrempelige toegang tot hulp, dat we toewerken naar een integrale aanpak, om sneller te kunnen schakelen, om meer te bereiken. Onderzoek naar het invoeren en de mogelijkheden voor het gebruik van een inwonerspas juichen we toe.

Financiën

Voorzitter, met instemming hebben we kennisgenomen van bijgestelde begrotingssaldi voor de uitkomsten van de september circulaire. Met het doorrekenen van de effecten van de circulaire 2019 toont de meerjarenbegroting voor alle jaren alsnog een positief saldo.

We zijn blij dat in vergelijking met de voorgaande jaren de lokale lasten voor onze inwoners dit jaar slechts beperkt stijgen.

Leefomgeving

Voorzitter, over het groot onderhoud van de openbare ruimte hebben wij toch zorgen. In Zuidwest en bij de Zaanslinger wordt de noodzaak van onderhoud steeds zichtbaarder. Graag zien we de plannen op dit terrein in een voorronde gepresenteerd.

Tenslotte nog dit. Vorig jaar diende we een motie in om te zorgen voor een lagere snelheid van het verkeer over de Clausbrug. Aangezien de wethouder hiermee al doende was hebben wij deze weer ingetrokken. Maar nog altijd rijdt het verkeer met te hoge snelheid over die brug onze gemeente binnen. Van de wethouder horen we graag of hij plannen heeft om daar wat aan te doen.

Voorzitter, dit was onze inbreng in eerste termijn. Bedankt voor uw aandacht.

­