Kees Jan Kindt

Voorzitter,

Allereerst wil ik u vragen om onze complimenten over te brengen aan de ambtelijke organisatie voor het opstellen van de begrotingsstukken. Het geheel is zeer leesbaar en inzichtelijk. Dit komt de behandeling en de beraadslagingen zeker ten goede.

Vandaag behandelen wij dus de begroting voor het komende jaar, 2017. Dat is ook het laatste volle kalenderjaar van deze collegeperiode.

Lokale democratie

Voorzitter, opnieuw vragen wij uw aandacht voor dit onderwerp. Onze gemeente wordt bestuurd door een ouder wordende, en krimpende, groep actieve mensen. En hierin zijn wij niet uniek. In het hele land wordt gezocht naar nieuwe manieren om inwoners bij bestuur te betrekken. Er moet wat gebeuren.

Morgen, 9 november gaat de Pro-Demos cursus van start die beoogt geïnteresseerde inwoners inzicht te verschaffen in de werking van onze lokale democratie. We zijn blij verrast dat meerdere inwoners zich hiervoor hebben ingeschreven.

Dit vraagstuk blijft wat ons betreft ook in het aanstaande jaar op de agenda. Zonder voldoende kandidaten voor de komende verkiezingen komt onze lokale democratie en het zelfstandig voortbestaan van onze gemeente in gevaar.

In uw aanbiedingsbrief schrijft u ons over de voortgang bij het verkennen van ambtelijke samenwerking in OVER-gemeenten. Dit spreekt ons aan, en is ook hard nodig want naast de ruimtelijke omgeving speelt n\u nadrukkelijker dan ooit ook het sociaal domein, gezondheidszorg, werk, omgevingswet, verkeer, onderwijs, cultuur, veiligheid en recreatie.

Voor al deze verantwoordelijkheden zal getoetst moeten worden hoe de gemeentelijke samenwerking toegevoegde waarde kan bieden.

Alleen Oostzaan en Wormerland is geen optie. De tijd dringt, de PvdA wil doorpakken. Wij zien uit naar concrete voorstellen voor concrete uitbreiding, danwel nieuwe vormen van ambtelijke samenwerking.

Onze fractie wil blijvend geïnformeerd worden over de actuele ontwikkelingen.

Wat betreft de huisvesting van ons ambtelijk apparaat worden in 2017 vervolgstappen gezet. Vanaf april 2017 zal een deel van de 1e etage vrijkomen voor verhuur aan derden waarmee Wormerland zich inkomensverlies door verminderde ambtelijke huisvesting gaat compenseren. U geeft aan dat u de markt van kantoorruimte nauwgezet zal volgen verwachte huuropbrengst naar beneden of naar boven aanpassen.

Wij verzoeken u ons ook op dit terrein actief te blijven informeren over de voortgang.

2 Ruimtelijke ontwikkelingen

Bij dit programma hebben wij een paar opmerkingen.

Ten aanzien van het behoud cultuurhistorisch karakter Wormerland wordt gerept over de ‘stadsranden’ (einde pagina 21). Vanuit ons dorpse karakter zien we graag dorps woordgebruik. Het hier genoemde Ervenhandboek Wormerland is ons niet bekend.

De digitale verhalenkaart (het erfgoedverhaal) spreekt onze fractie aan, maar er is niet opgenomen hoe dit wordt gerealiseerd.

Kan het College dit kort toelichten?

Daarbij zijn wij ook benieuwd hoe wij onze agrariërs willen enthousiasmeren om daadwerkelijk wandelaars (vreemdelingen!) op hun land toe te laten.

Kan het College dit verduidelijken?

Voor de Bartelsluis zijn ambitieuze plannen in de maak, waaronder nieuwbouw van een brug. Eerlijk gezegd hadden wij hierover informatie in deze begroting verwacht.

Kan het College aangeven wanneer zij de Raad hierover zal informeren.

Woonvisie en prestatieafspraken

De programmabegroting meldt dat nog dit jaar de woonvisie wordt opgesteld. Onze fractie vindt jammer dat dit nu op het allerlaatste moment gebeurt. In de raad hebben wij eerder dit jaar uitgesproken dat wij verlangen dat de raad nadrukkelijk betrokken wordt bij de vaststelling van dit document alvorens prestatieafspraken te maken met onze woningcorporatie.

Onze fractie is benieuwd hoe het College dit verwacht te doen. Wij zijn ook nieuwsgierig hoe de verrichtingen van de andere ontwikkelaars, zoals in de Poort van Wormer en bij het uitbreidingsplan Neck, in de woonvisie en prestatieafspraken meetellen.

3 Sociaal domein

Voor wat betreft het Participatiebedrijf.

Tijdens de afgelopen voorronde zijn we door de portefeuillehouder bijgepraat over voortgang, en zal worden besproken in de gezamenlijke raadsbijeenkomst van 16 november aanstaande.

Het standpunt van Wormerland en de PvdA zal hier helder zijn: zoveel mogelijk lokaal wat lokaal kan, en een inkoopmodel voor die werkzaamheden en diensten die wij zelf niet kunnen.

Het nieuwe participatiebedrijf wat daarbij gebruik maken van de kennis en expertise vanuit de Baanstede om een werkplek voor onze SW- medewerkers mogelijk te maken.

De PvdA-fractie zal bepleiten dat zoveel mogelijk SW-ers vanuit de bestaande bezetting blijven werken.

Participatiefonds Senioren

De PvdA-fractie is ingenomen met het onderzoek naar het Participatiefonds voor senioren.

Voor senioren is het geen goede zaak als ontbrekende inkomsten ertoe leiden dat zij uitgesloten zijn van deelname aan sportieve en culturele activiteiten. Wij delen de opvatting dat deelname onze senioren gezonder en gelukkiger maakt.

Met belangstelling ziet onze fractie uit naar de uitkomsten van dit onderzoek vanuit de wens dat dit ertoe zal leiden dat dit fonds een vaste plek krijgt in het Wormerlandse armoedebeleid.

Schrappen eigen risico zorgverzekering voor de minima

In de afgelopen maanden is in de landelijke kranten veel belangstelling geweest voor schadelijke neveneffecten een van het eigen risico van zorgverzekeringen. Voor mensen met een hele kleine beurs blijkt deze financiële prikkel een niet te nemen hobbel waardoor ze geen medische hulp zoeken als dat wel nodig is.

Met warme belangstelling hebben we kennisgenomen van het Zaanstads initiatief waarbij inwoners met een laag inkomen niet langer een eigen risico hoeven te betalen waardoor naar verwachting het ‘zorgmijden’ zal worden voorkomen.

Onze fractie ziet graag eenzelfde maatregel aan deze kant van de Zaanoever. Wij vragen het College daarom om in het komende jaar te onderzoeken hoe deze maatregel ook in Wormerland kan worden ingevoerd, en wat de (financiële) consequenties zullen zijn, en hierover de Raad te informeren.

Statushouders

In de risicomanagement paragraaf staat onder het kopje ‘Beheersen risico vluchtelingen’ dat onze gemeente als gevolg van de verhoogde instroom de komende jaren meer statushouders zal dienen te plaatsen.

Graag horen wij of Wormerland op schema ligt en hoe en wanneer de te verwachte extra kosten zich kunnen aandienen.

Eigen bijdrage kosten voorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

Voorzitter, in het verleden heeft onze gemeente pijnlijke bezuinigingen doorgevoerd. Nu ontstaat wat ons betreft ruimte voor verlichting voor hen die dit goed kunnen gebruiken.

Onze fractie ziet in het komende jaar graag onderzocht in hoeverre het mogelijk is om de eigen bijdrage bij voorzieningen welke bekostigd worden via WMO kan worden verminderd, danwel geschrapt.

4 Maatschappelijke participatie

De PvdA is content met de opgenomen plannen voor de portefeuille in het komend jaar.

Een paar aandachtsvelden benoemen we graag specifiek.

Privatiseren Sportcomplexen

In de programmabegroting staat bij het de herinrichting sportcomplex Neck opgenomen.

Navraag heeft ons geleerd dat de privatisering van VV Jisp nog dit jaar aan de orde komt. Onze fractie stelt daarom met genoegen vast dat daarmee de kadernota privatisering uit 2007 eindelijk wordt afgerond.

Bevorderen deelname Topsport

De stichting Topsport Zaanstad kan en wil zich nu ook inzetten voor de Wormerlandse sporters. Hiermee ontstaat de mogelijkheid dat jeugdige Wormerlanders met sport talent en hun ouders ondersteuning kunnen krijgen op hun weg naar topsport.

De PvdA ondersteunt van harte de bijdrage die dit mogelijk maakt.

5 Leefomgeving

Wat betreft veiligheid is de fractie is zich bewust dat Wormerland positief afsteekt ten opzichte van onze buurgemeenten. Toch deelt zij de breed gedragen opvatting dat meer blauw op straat wenselijk is. Hierbij hebben wij waardering voor de inzet van de BOA, de bijzondere opsporingsambtenaar. Effectiever toezicht in het veld en in de dorpskernen is beslist noodzakelijk.

Wat betreft het informeren van- en de mogelijkheden tot het leveren van een eigen bijdrage aan de veiligheid door burgers, zien wij uit naar concrete voorstellen om deze doelstelling te halen.

Financieel beleid

Onze fractie is tevreden over de heldere en sluitende begroting en meerjarenbegroting die wij als financieel duurzaam kunnen aanduiden.

Ook de hoogte van ons weerstandsvermogen lijkt ruim voldoende om de risico’s die onze gemeente loopt af te dekken.

We danken de controlecommissie voor haar heldere memo. Het memo over de septembercirculaire heeft ons nog niet bereikt.

Wat betreft de precarioheffing leeft in onze fractie een dubbel gevoel. Onze fractie heeft principiële bezwaren tegen deze heffing op kabels, buizen voor gas en elektriciteit. Inmiddels is deze heffing al wel ingevoerd in de ons omringende gemeenten. Kiezen om niet te heffen zal beteken dat onze inwoners wel meebetalen aan deze heffing, maar de baten enkel naar de omliggende gemeenten gaan. Het is daarom welbegrepen eigenbelang om zolang deze heffing mogelijk dat Wormerland deze inkomsten niet laat liggen.

Tot zover onze bijdrage, en dank u voor uw aandacht.

Links

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer

Dit is Hüsnü Polat

on 28 november 2016 in Links Lees meer
­