René Tuijn

Aangezien de coronacrisis direct een grote impact heeft op mensen en organisaties, maar ook nu en in de komende maanden veel zal vragen van de gemeente, omdat mensen en organisaties gesteund moeten worden, heeft de fractie in Zaanstad besloten een brief te sturen naar onze Tweede kamerfractie.

Dag van de Arbeid 2020 met SP, Groen Links en ROSA

Vandaag is het de  internationale Dag van de Arbeid. Door de coronacrisis zijn er geen grote bijeenkomsten of manifestaties, maar het gedachtegoed van 1 mei staat wel meer overeind dan ooit! Op deze dag is het belangrijk solidair met elkaar te zijn, dat laten wij vandaag zien samen met Groenlinks Zaanstad, Rosa Zaanstad en de SP Zaanstreek. Want solidariteit: juist nu! En voor altijd!

Diepe buiging voor de zorg door Geert Rijken

Nadat er in de landelijke politiek al veel gesproken is over de schaarste van persoonlijke beschermingsmiddelen bereikte de discussie ook de Zaanse raad. Een discussie die al snel gaat over beleid en daarmee voorbij gaat aan de emoties en gevoelens waarmee zorgmedewerkers die in de frontlinie staan worden geconfronteerd.

Sollicitatieplicht en re-integreren in tijden van corona

Door de coronacrisis is de situatie op de arbeidsmarkt razendsnel omgeslagen. Waar tot voor kort veel bedrijven kampten met acute personeelstekorten, staan nu overal arbeidsplaatsen op de tocht en zitten medewerkers massaal gedwongen thuis. Dit roept de vraag op hoe we moeten omgaan met mensen die behoren tot de risicogroep en in de bijstand zitten of door de coronacrisis hun werk verliezen. Als PvdA Zaanstad vinden wij dat zij de komende tijd makkelijker bijstand moeten kunnen krijgen én behouden. De PvdA Zaanstad heeft daarom vragen gesteld aan het college om bijstandsgerechtigden die een verhoogde kans op ernstig beloop hebben, tijdelijk te ontheffen van de sollicitatieplicht en re-integratieverplichtingen.

Fractievergadering op afstand

Door: René Tuijn, fractievoorzitter PvdA Zaanstad.

Het zijn onzekere tijden voor iedereen in Nederland en de rest van de wereld. Veelal zijn we aan huis gekluisterd, we hebben weinig contact met andere mensen en steeds hopen we dat iedereen die we kennen gezond blijft.

In de ziekenhuizen staat de wereld op zijn kop, wegens materiaalgebrek en mensen die andere taken doen dan normaal. Onderwijzers zijn ineens afstandsleerkrachten die hun computervaardigheden met sprongen vooruit zien gaan en worden halve filmhelden in hun eigen vlogs. Ouders hebben er een dubbele taak bij om alles in goede banen te leiden, hun normale werk te doen en de sfeer in huis ook nog goed te houden. Ondernemers die vrezen voor hun voortbestaan. En dan alle mensen die in instellingen wonen, waar geen bezoek meer komt en de contacten ook beperkt zijn tot (video)bellen. Het zijn onzekere tijden.

Ook politiek gezien is de wereld anders. De ambtenaren zijn grotendeels druk met de coronacrisis en voor raadsleden is er wanneer je geen bezoeken kunt afleggen en niet met elkaar kunt vergaderen een andere realiteit aangebroken.

Nu de situatie wat langer duurt begint er wel een nieuwe manier van werken te ontstaan. We hebben inmiddels een aantal fractievergaderingen gedaan via skype. Fijn om elkaar te zien en belangrijke zaken af te kunnen stemmen, al is de interactie natuurlijk heel anders.

Burgemeester en wethouders zorgen ervoor dat essentiële zaken toch behandeld worden naast alle crisismaatregelen, een enorme klus. Wij als raad hebben daar soms ook een bijzondere rol in. Twee weken geleden moesten een aantal besluiten door de raad worden bekrachtigd. Aangezien de wet nog niet toelaat dat we dat digitaal doen (als het goed is eind april wel), was afgesproken dat één raadslid naar de raadszaal zou gaan om te stemmen. Gelukkig een paar onderwerpen waar iedereen het over eens was, maar een hele rare situatie.

We vergaderen met de raad vanaf nu ook digitaal, de eerste ervaringen zijn positief. De sfeer ging er de eerste keer enorm op vooruit. Meer eensgezindheid en minder wegzetten van mensen met andere meningen. Een positief kantje aan de crisis. Bij het eerste vragenuur heeft de PvdA-fractie aandacht gevraagd voor leerlingen die moeilijker thuis begeleid kunnen worden in het onderwijs, zoals leerlingen uit het speciaal onderwijs, ouders die onvoldoende kennis van de Nederlandse lesstof in PO (of VO) hebben om hun kind te kunnen begeleiden of gezinnen waar computerhulpmiddelen ontbreken. De gemeente is met de besturen in overleg om hier zo goed mogelijk ondersteuning aan te geven.  

Lieve mensen denk aan elkaar, bel elkaar en help elkaar waar het kan. Een beetje aandacht doet wonderen. Heel veel sterkte en hopelijk tot snel, op een mooie plek met zijn allen bij elkaar.

Alle goeds van ons allemaal.

René Tuijn.

Songül Mutluer

Door: Songül Mutluer, wethouder Zaanstad.

Het lijkt wel een slechte film... Hopelijk een met een goed einde.

De afgelopen weken waren bijzonder te noemen voor ons allemaal. En ik vrees dat we nog een tijdje te maken zullen hebben met de semi-lockdown. Want het risico is nog niet voorbij en dat vraagt van ons allen geduld, net zoals het thuiswerken, de gesloten scholen en het sociale leven dat op nul staat.

De politiek en het bestuur van de stad stonden echter niet stil. Want de basis moest op orde blijven. Een dak boven het hoofd, inkomen, eten en voorkomen van vereenzaming. En er moesten acties worden ondernomen via een verordening om samenscholing te voorkomen: voor ieders gezondheid.

De afgelopen dagen is er echt ontzettend hard gewerkt, onder andere aan het mogelijk maken van financiële ondersteuning voor ZZP’ers, ondernemers en bewoners van Zaanstad die het (financieel) moeilijk hebben. Er is hard gewerkt door de GGD, de wijk- en jeugdteams en heel veel zorgpersoneel om te zorgen dat zorgen werden weggenomen of om zorg te verlenen. Het is fantastisch werk dat ze nog steeds verrichten, dag en nacht. Trots ben ik op hen, maar ook op de samenwerking met de corporaties die samen met de gemeente bewoners die hun huur niet konden betalen huurbevriezing of huurverlaging gaven en die hun oudere huurders belden om te vragen of ze iets nodig hebben. Trots ben ik ook op alle leraren die via thuisonderwijs de kinderen les geven. Kinderen die niet tot een computer of WiFi beschikten, helpen wij samen met het onderwijs en Stichting Leergeld aan deze hulpmiddelen. Trots ben ik ook op alle initiatieven die in de stad ontstonden om ouderen die vereenzamen te ondersteunen met muziek, beweging, een praatje en een bloemetje.

Ik zie de kracht van de samenleving ontstaan. Bij de voedselbank die we ook als gemeente blijven ondersteunen samen met alle vrijwilligers, bewoners en ondernemers die voedsel doneren. Bij de verzorgingshuizen samen met Zaankanters voor elkaar en andere vrijwilligers. Bij de maatschappelijke opvang, die nu gezamenlijk met een hoteleigenaar daklozen opvangt in een hotel.

De kracht van de samenleving. Dat is wat we nodig hebben. Als fractie, als wethouder, als gemeente, als partijgenoten staan wij ook voor u klaar.

Zorg goed voor elkaar. En blijf naar elkaar omkijken.

Melle Has

Wij realiseren ons dat de gemeente momenteel veel energie en arbeidskracht inzet in de bestrijding

van het Corona-virus en de gevolgen hiervan voor de Zaanse samenleving. Wij hechten daar als PvdA grote waarde aan! Daarnaast proberen veel inwoners ook hun ‘normale’ leven zo gaat als het kwaad door te laten gaan/op te pakken. Ook de PvdA Zaanstad doet dat, krijgt daarmee geluiden uit de samenleving  en wil daar aandacht voor vragen via deze technische vragen.

Dienstverlening gemeente

Een gemeente die samenwerkt, ondersteunt en servicegericht is, dat moet het streven zijn. De PvdA heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor een betere dienstverlening. We zien veel voorbeelden van hoe er verbeterslagen zijn gemaakt. De gemeentelijke website is aangepast en meer toegankelijk gemaakt ook voor slechtzienden en laaggeletterden. Er is meer aandacht gekomen voor de wijze van communiceren door de gemeente. Ook worden bij tal van projecten bewoners ‘eerder’ betrokken  op onderwerpen die hen raakt.  Dat is ook goed want de lokale overheid krijgt steeds meer taken. Tegelijkertijd verandert de taak en de rolopvatting van de overheid. Er wordt een sterker beroep gedaan op de zelfredzaamheid van mensen.
Digitale media spelen een steeds belangrijkere rol in de communicatie en dienstverlening van de gemeente. Burgers kunnen voor informatie en het afhandelen van zaken terecht op Zaanstad Portaal, met een daarbij behorende terugkoppeling. Op zich is dat een goede ontwikkeling, die kosten bespaart en het de inwoners veelal gemakkelijker maakt. De PvdA vindt het wel belangrijk, dat de dienstverlening van de gemeente Zaanstad ook goed toegankelijk blijft voor inwoners die niet over de benodigde digitale vaardigheden en mogelijkheden beschikken. Voor inwoners die niet uit de voeten kunnen met dienstverlening via internet, of er geen toegang toe hebben en dat niet met hulp vanuit hun omgeving kunnen oplossen, dient altijd een alternatief beschikbaar te blijven.

Maar de PvdA maakt zich ook zorgen, want de gemeentelijke dienstverlening moet goed toegankelijk zijn en gericht zijn op de vragen en/of klachten die mensen hebben. De PvdA verwacht een adequate klachtenbehandeling en een daarbij behorende goede terugkoppeling over de afhandeling/oplossing.

 

Overlast en melding daarvan (aanleiding pleziervaart)

Bij de PvdA bereiken ons berichten over de wijze waarop je je klacht als inwoner kwijt kunt en vervolgens over de  klachtafhandeling. Nu zijn dat berichten/klachten specifiek gericht op meldingen die gaan over pleziervaart die met hoge snelheden door de wateren van Zaanstad varen. Maar in algemene zin krijgen we ook signalen. Het melden van een klacht bij het klantcontact Centrum verloopt lang niet altijd naar wens en een telefonisch alternatief wordt voor specifieke gevallen niet gegeven. Voor sommige ouderen en of inwoners die minder digitaal vaardig zijn is dit soms ook omslachtig en ingewikkeld.

De PvdA hecht er aan dat inwoners op een effectieve manier in de gelegenheid worden gesteld klachten in te dienen.  Wij hebben daarom enkele technische vragen gesteld:

Vraag 1

Is de gemeente Zaanstad bekend met de digitale problemen bij het indienen van een klacht via de internetportal van de gemeente.  En zo ja welke actie worden hierin ondernomen en kunt u ons meenemen in de stand van zaken en/of plan van aanpak dit te verbeteren?

Vraag 2

Bij de melding van snelle bootjes schijnt het opgeven van een adres van de overlast een probleem te zijn waardoor mensen vast lopen. De overlast vindt plaats in de natuur en niet op een adres. Herkent u dit?

Vraag 3

Wat is het alternatief (bijvoorbeeld bij melding van pleziervaart die met hoge snelheid vaart, ook vraag 2) wanneer dat elektronisch niet lukt vanwege deze digitale problemen of wanneer iemand niet de vaardigheden en of mogelijkheden heeft deze digitaal in te kunnen dienen? Kan dan het 14 075 als alternatief worden gebruikt?  En hoe zit dat in het weekend, welk alternatief is er dan?

Namens de fractie van de PvdA
Melle Has (steunraadslid)

Geert Rijken over Poolse politicus en de ZaanPride

Sinds ik raadslid ben ontdek ik Zaanstad opnieuw. Ik ben vooral onder de indruk van alle initiatieven en mensen die de stad kleur geven en zich bekommeren om anderen. Zo ook van de Zaanse Regenboog die dit jaar een dit eerste ZaanPride gaan organiseren. Op 31 januari was ik bij een landelijke PvdA bijeenkomst in Rotterdam. Daar sprak de Poolse politicus Rober Biedron. Geïnspireerd door zijn woorden schreef ik onderstaand stuk.

Links

Jeroen, bedankt!

on 10 januari 2020 in Links Lees meer

Vroeger promootte ik gas

on 15 januari 2020 in Links Lees meer

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer
­