Burgemeester in ’t Veldpark, veiligheid én zorg

In Zaanstad moeten we zeker zijn van een leefbare stad waarin we aandacht voor elkaar hebben, waar je je veilig voelt en je thuis je rust kan vinden. Dit geldt ook voor burgemeester in ’t Veldpark. Al ruim zes jaar lang is er overlast in het park. Dit legt een beslag op bezoekers van het park, maar zeker ook op de omwonenden. De afgelopen maanden hebben wij samen met een omwonende opgetrokken om de urgentie van een oplossing en maatregelen kenbaar te maken aan de gemeente Zaanstad. Wij zijn blij dat dit heeft geresulteerd in maatregelen die in een bewonersbrief, en als antwoord op onze vragen zijn aangekondigd. Maar daarmee zijn we er nog niet.

De aangekondigde maatregelen bestaan o.a. uit:

  • Individuele aanpakken gericht op preventie, zorg en nazorg voor zorgbehoevenden;
  • Haalbaarheidsonderzoek naar een inloopvoorziening met gebruikersruimte;
  • Alcohol- en/of samenscholingsverbod;
  • Afsluiting van een deel van het park tussen 22u. en 6u.;
  • Extra handhaving.

Je stem laten horen maakt het verschil

Het laten horen van je stem kan dus wel degelijk verschil maken. De omwonenden hebben een brief aan burgemeester Hamming geschreven die door 180 personen is ondertekend. Daarnaast hebben wij de afgelopen maanden tijdens het vragenuur vragen gesteld aan de portefeuillehouder, hebben wij veelvuldig contact gehad met burgemeester Hamming en tot slot hebben wij artikel 51 vragen gesteld. Daarbij hebben wij steeds aangedrongen op maatregelen die 3 sporen volgen:

  • Handhavende maatregelen op korte termijn die veiligheid en leefbaarheid in het park terugbrengen en zorgen voor rust voor omwonenden;
  • Zorgmaatregelen omdat een deel van de overlastgevende groep ook zorgbehoevend is;
  • De overlast moet blijvend worden opgelost en zich niet verplaatsen naar andere delen in Zaanstad.

De afgelopen jaren zijn er vanuit Zaanstad diverse acties ondernomen. Zo is de groep  in kaart gebracht. Aanvullend hierop zijn er individuele handelingsplannen opgesteld i.s.m. GGD, GGZ en verslavingszorg voor een groep van 17 personen. Vanuit politie en handhaving is extra aandacht voor deze plek, zijn er gebiedsverboden opgelegd en tot slot is er begin april cameratoezicht ingesteld wat inmiddels ook weer is verdwenen omdat het te weinig effect sorteerde. Ondanks deze inzet hebben omwonenden te weinig verbetering ervaren.

Veiligheid én zorg

Met de uitgekomen bewonersbrief lijkt het eerste spoor van maatregelen nu verder te worden opgepakt. Het zal afwachten zijn in hoeverre de veiligheid en leefbaarheid in het park verbetert en of de overlast zich niet verplaatst, wij zullen dit met aandacht blijven volgen. Voor het tweede spoor zullen wij blijven aandringen op een inloopvoorziening voor de zorgbehoevende groep. Dit achten wij nodig om verplaatsing van de problematiek te voorkomen en omdat wij streven naar een Zaanstad waarin we naar elkaar omkijken. Er is door de gemeente een opdracht gegeven om een geschikte locatie te vinden op korte termijn.

Structurele oplossing

Er dient een structurele oplossing te komen waarbij de overlast in ‘t Veldpark stopt, zich niet verplaatst, waar zorg geboden wordt aan mensen die dat nodig hebben en gehandhaafd wordt op illegale activiteiten. Voor complexe problematiek bestaan echter geen makkelijke oplossingen. Wij zullen staan voor een veilig en leefbaar park waar maatregelen getroffen worden tegen criminele activiteiten en tegelijkertijd zullen wij staan voor medemenselijkheid voor wie dat nodig heeft.

Geert Rijken
Raadslid PvdA

Artikel 51 vragen Burgemeester in ‘t Veldpark

Bewonersbrief

Algemene beschouwingen, Rene Tuijn

Voorzitter,

En toen was er corona. We leven in een spannende en onzekere tijd voor iedereen in onze gemeente. Het is bijna niet voor te stellen hoe anders het leven er kort geleden nog uitzag.

Corona betekent naast een gezondheidscrisis, ook een economische crisis en een sociale crisis. Corona raakt wie kwetsbaar is dubbel zo hard. Denk aan de eenzaamheid in verpleeghuizen, de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg. Maar ook aan de risico’s voor een tweedeling in de maatschappij. In deze kwetsbaarheid hebben mensen en de samenleving behoefte aan zekerheid. Over hoe we hier uitkomen. Over hoe we pijn eerlijk verdelen.

Aangepast sporten in Zaanstad

Als ouder of sporter je weg vinden om een geschikt aangepast sportaanbod te vinden in Zaanstad is best een opgave. Waar moet je zoeken, bij wie kan je terecht en is het aanbod er wel? Voor sportclubs en verenigingen die aanbod willen creëren geldt de vraag bij wie kan je terecht voor ondersteuning.

Melle Has

Wij zien dat de gemeente Zaanstad vele maatregelen treft in de bestrijding van het Corona-virus. Hiervoor is de PvdA dankbaar en wij hechten daar grote waarde aan!  Grote dank!

De PvdA vraagt aandacht voor de financiële en psychische gevolgen van de crisis voor kwetsbare mensen en de verwachte toename van de vraag naar hulp. Bijna de helft van de hulporganisaties  heeft sinds het begin van de crisis begin maart al te maken met een stijging van hulpvragen. Vooral gezinnen en alleenstaanden met kinderen melden zich vaker en daarnaast ook ZZP-ers een doelgroep die steeds vaker hulp nodig heeft.

Fietsen in Zaanstad

Zorgeloos en veilig je kunnen verplaatsen op de fiets. Goede wegen en een fijnmazig netwerk waarbij je snel én veilig van A naar B kunt. In Zaanstad hebben we de ambitie om de fietser ruim baan te geven. Het vergroten van de verplaatsingen per fiets draagt bij aan een gezonde stad. Immers, er is geen uitstoot, het neemt minder ruimte in om te parkeren en bewegen draagt bij aan de gezondheid. Met de smalle en verhoogde fietsstroken op de vernieuwde Wilhelminabrug, het weghalen van fietsrekken in Zaandam centrum en het inmiddels weer herziende besluit tot het afsluiten van de Kalverringdijk voor fietsers, lijken niet aan te sluiten op de koers om van Zaanstad een fietsstad te maken. Wat is hier gebeurd, waarom en hoe raken we weer op koers?

Kalverringdijk

Wij zijn blij dat het besluit om de Kalverringdijk voor (brom)fietsers in de weekenden af te sluiten is ingetrokken. Het besluit was genomen door de Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland. Uit navraag die wij hebben gedaan blijkt dat de intentie van het besluit was om de 1½ meter afstand te kunnen bewaren. Het is echter nog onduidelijk hoe druk het gaat worden op de Zaanse Schans en daarmee was het besluit te voorbarig.

Om voor voetgangers de 1½ meter afstand te kunnen bewaren is er een looprichting op de dijk aangegeven en een looprichting die op het fietspad loopt. Gevolg is dat op het fietspad voetgangers en (brom)fiets stromen elkaar gaan kruisen. Hier hangen echter twee veiligheidsaspecten aan. Een verhoogde kans op ongevallen door botsingen tussen (brom)fietsers en voetgangers én de waarborging van de 1½ meter tussen fietsers en voetgangers.

Of de 1½ meter in het gedrang komt is dus nog maar de vraag en hangt sterk af van de drukte. Dat dient goed gemonitord te worden. Voor zowel het waarborgen van de 1½ meter afstand en het verminderen van de risico’s op botsingen, zien wij graag dat belanghebbende partijen met elkaar om tafel gaan zitten. Samen dient er gekeken te worden naar maatregelen om het risico op letsel door botsingen te voorkomen en om scenario’s met maatregelen uit te werken wanneer het drukker gaat worden. We leven in een tijd waarin we nog meer rekening met elkaar moeten houden dan anders. We moeten elkaar de ruimte geven maar ook gunnen. In dit geval zullen dus fietsers met voetgangers rekening moeten houden en voetgangers met fietsers.

Wilhelminabrug

Volgers van de lokale media zal het niet ontgaan zijn. Na de feestelijke openingen van de nieuwe Wilhelminabrug zijn er zorgen over veiligheid van de inrichting voor fietsers. Doordat er verhoogde en niet al te brede fietsstroken zijn toegepast komt de ruimte voor de fietser in het gedrang met valpartijen tot gevolg. Inmiddels zijn de fietsstroken afgesloten. De inrichting van de weg gaat in tegen de adviesrichtlijnen van het CROW, een landelijk kennisplatform. Wij zullen de ontwikkelingen volgen en aandringen op een oplossing waarbij zo veel als mogelijk recht wordt gedaan aan de CROW richtlijnen en aan de ambitie ruim baan voor de fietsers.

Fiets-parkeerplekken

Door de coronamaatregelen is het fietspakhuis tot op heden gesloten. Navraag die wij hebben gedaan leert ons dat op vrijdag 12 juni het Fietspakhuis weer open gaat. Daar zijn wij uiteraard blij mee. Echter zal de capaciteit op de 1e verdieping vooralsnog niet benut kunnen worden vanwege de 1½ meter maatregelen. Om horecaondernemers meer ruimte te geven voor terrassen zijn een aantal fietsenrekken op de Dam weggehaald. Dit betekent het aantal fiets-parkeerplekken op dit moment verminderd is in het centrum van Zaandam. Tegelijkertijd willen we het bezoek aan het centrum per fiets stimuleren. Daarom vinden wij dat we gedurende deze situatie coulant moeten omgaan met fout geparkeerde fietsen zolang de veiligheid van de openbare ruimte niet in het gedrang is.

Tot slot

Samenwerken, dat is wat nodig is. Het uitgangspunt is dat maatregelen vooraf goed worden besproken met belanghebbende partijen om tot de best mogelijke oplossingen te komen. De inrichting van de Wilhelminabrug staat los van corona maatregelen. Maar ook hier geldt, betrek tijdig belanghebbende partijen om tot een inrichting te komen die recht doen aan de veiligheid en de ambities van Zaanstad om de fietser ruim baan te geven.

Geert Rijken
Raadslid PvdA

Besluit afsluiten Kalverringdijk:

CROW richtlijnen fietspaden

René Tuijn

Aangezien de coronacrisis direct een grote impact heeft op mensen en organisaties, maar ook nu en in de komende maanden veel zal vragen van de gemeente, omdat mensen en organisaties gesteund moeten worden, heeft de fractie in Zaanstad besloten een brief te sturen naar onze Tweede kamerfractie.

Dag van de Arbeid 2020 met SP, Groen Links en ROSA

Vandaag is het de  internationale Dag van de Arbeid. Door de coronacrisis zijn er geen grote bijeenkomsten of manifestaties, maar het gedachtegoed van 1 mei staat wel meer overeind dan ooit! Op deze dag is het belangrijk solidair met elkaar te zijn, dat laten wij vandaag zien samen met Groenlinks Zaanstad, Rosa Zaanstad en de SP Zaanstreek. Want solidariteit: juist nu! En voor altijd!

Diepe buiging voor de zorg door Geert Rijken

Nadat er in de landelijke politiek al veel gesproken is over de schaarste van persoonlijke beschermingsmiddelen bereikte de discussie ook de Zaanse raad. Een discussie die al snel gaat over beleid en daarmee voorbij gaat aan de emoties en gevoelens waarmee zorgmedewerkers die in de frontlinie staan worden geconfronteerd.

Links

Jeroen, bedankt!

on 10 januari 2020 in Links Lees meer

Vroeger promootte ik gas

on 15 januari 2020 in Links Lees meer

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer
­