Geert Rijken: Project Guisweg, hoe ingewikkeld is het?

De PvdA Zaanstad is positief over het voorstel voor het voorlopige ontwerp op de auto- en fietstunnel rondom de Guisweg. Er zijn zorgen bij inwoners over het plan. Zorgen die we begrijpen en waar we aandacht voor vragen. Bijvoorbeeld over de (sociale) veiligheid van de fietstunnel, de gevolgen voor de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid bij het weghalen van de op- en afrit bij oud Koog en de sportverenigingen.  Ook blijft de wens bestaan voor een verdiept spoor. In dit stuk leest u meer informatie en onze mening.

Meedoen aan sport en cultuur voor volwassenen door Geert Rijken

In Zaanstad moet iedereen kunnen meedoen. Voor inwoners met weinig geld is het moeilijk om contributie voor bijvoorbeeld sport of muziekles te betalen. Meedoen aan sport en cultuur draagt bij aan meer kansengelijkheid en een betere gezondheid. Daarom vinden de PvdA Zaanstad en GroenLinks dat er sport en cultuurregeling voor volwassenen met een laag inkomen moet komen. Daarvoor hebben we een agenda initiatief ingediend om dit onderwerp met de gemeenteraad te bespreken.

Oproep doneren energiecompensatie

PvdA Zaanstad en GroenLinks Zaanstad slaan de handen ineen om armoede te bestrijden. Onze gezamenlijke oproep: heeft u de energiecompensatie niet nodig? Doneer deze dan (deels) aan de Voedselbank, andere lokale initiatieven of het armoedefonds.Zaanstad kent vele mooie vrijwilligersinitiatieven die inwoners helpen. Hieronder leest u een aantal initiatieven die uw steun goed kunnen gebruiken! 

Voorzitter. In Nederland is er toch helemaal geen armoede? En als je in Nederland wel arm bent en niet succesvol, is dat je eigen keuze en heb je dat aan jezelf te danken? Het wordt vaak gezegd, maar is onzin. Armoede is geen keuze. Ik zat in groep 8 van basisschool Et Buut toen mijn leraar tegen mij zei: ‘Universiteit is een droom die nooit zal uitkomen voor jou’. Hij had het mis. Ik kreeg een te laag schooladvies. Op dat moment dacht ik dat dit onrecht alleen mij was aangedaan, tot ik later met meer mensen in aanraking kwam die ook te maken hebben gehad met onderadvisering en de studie niet hadden afgerond of school vroegtijdig hadden verlaten om te werken om hun ouders financieel te ondersteunen. Ik vroeg mij af: wat maakt het dat iemand wel de eindstreep haalt en de ander niet. Want Nederland is toch het land van gelijke kansen en rechten. Als je maar hard genoeg werkt en je inzet dan kom je er wel. Uiteindelijk is niet de conclusie dat ik succesvoller ben dan mijn leraar mij inschatte. Ik ben mij meer gaan realiseren dat ik hier nu niet sta dankzij het systeem, maar ondanks het systeem. Ik heb gewoon ook veel geluk gehad. Ik heb geluk gehad omdat mijn vader de Nederlandse taal vloeiend spreekt en mijn leraar om een vervolgafspraak heeft gevraagd en ik vervolgens een hoger advies kreeg namelijk vbo/mavo. Daardoor kon ik stapelen en kwam ik uiteindelijk terecht op de universiteit.  Ik heb geluk gehad omdat ik ben geboren en opgegroeid aan het Hollandsepad, pal tegenover de verkade fabriek tussen zaanse huisjes in Zaandam oud-west. Een straat waar het niet uitmaakt of je kousebroek heet of koseoglu. Of je loodgieter, leraar, arts, militair of fabrieksarbeider bent.  Ik heb geluk gehad dat mijn ouders uit noodzaak zijn gaan ondernemen en ik de juiste mensen ben tegengekomen tijdens mijn sollicitatiegesprekken.  Ik heb veel geluk gehad. Maar niet iedereen heeft dat. In onze samenleving bestaat het idee dat als je je best doet, je door het systeem in zekere zin rechtvaardig wordt behandeld. Een systeem waarin iedereen gelijke kansen en gelijke rechten heeft. Maar is dat nog wel zo? Onderzoeksbureaus laten al jaren zien dat het idee van gelijke kansen en de daadwerkelijke situatie ver uit elkaar liggen in ons land. Opleidingsniveau hangt in toenemende mate samen met je inkomenspositie, met waar je woont en op welke school je zit. Groeiende ongelijkheid is dé sociale kwestie van onze tijd. We leven inmiddels in de grootste wooncrisis sinds de Tweede Wereldoorlog; goede gezondheidzorg en kansen op duurzame bestaanszekerheid, worden steeds schever verdeeld. Lonen blijven al heel lang achter op de economische groei, en de rechten van de werkende klasse zijn meer onder druk komen te staan. Er leven ongeveer 300.000 kinderen in armoede in ons land. De ongelijkheid is geen mythe, maar een feit. Nu ook de middengroepen in de hoek staan waar de klappen vallen, wordt het pijnlijk duidelijk: armoede is niet aan het individu te wijten, maar is een gevolg van het collectief falen van het systeem. We hebben inmiddels vakantiearmoede, kledingarmoede, vleesarmoede, visarmoede, keuzearmoede en inmiddels ook energiearmoede. Als we niet willen dat er bij elke transitie een nieuwe armoede bij komt, dan is het zaak dat armoede als een breed probleem wordt gedefinieerd, aangepakt wordt in Den Haag.  Voorzitter, We zouden de financiële veerkracht van de samenleving moeten versterken, waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Maar hierop loopt het rijk al lange tijd achter de feiten aan, ofwel vanuit politieke verlamming, ofwel vanuit het idee dat de markt het wel zou oplossen. Er is gebrek aan een serieus offensief tegen die ongelijkheid door politiek Den Haag.  Hoewel we kritisch moeten blijven op Den Haag, ontslaat ons dat nog niet van de verplichting om de klappen deels op te vangen die de Zaanse inwoners nu vangen. En dat doet Zaanstad ook. Armoede Als eerste energiearmoede. Voor de korte termijn is het uiteraard heel goed dat het kabinet met maatregelen komt om de pijn te verzachten omtrent de energiecrisis. Het prijsplafond waar PvdA en GroenLinks al langer voor hebben gepleit, helpt daar ook zeker in. Maar het is incidenteel en het is de vraag of het genoeg is. Voorzitter, Wij zijn blij met de keuzes die het college hier lokaal heeft gemaakt. Met beperkende wetten en maatregelen handelt Zaanstad binnen de knellende kaders zoveel mogelijk wel en daar mogen we trots op zijn. Wij waarderen daarom ook het brede gevoel van urgentie in deze Raad als het gaat om (energie)armoede. En het in uitvoering brengen van het PvA Energiearmoede. Maar ook met de huidige begroting zijn we er nog niet. We moeten daarom in de stad oog blijven houden voor de mensen die het niet meer redden en steeds opnieuw nadenken hoe we er voor hen kunnen zijn. Er zit een groot verschil tussen wijken en het principe ongelijk investeren om gelijkheid te bewerkstelligen omarmem wij ook. Daarnaast zouden we het voorbeeld van Amsterdam en Rotterdam willen volgen en vinden we als PvdA Zaanstad dat we per direct moeten stoppen met de kostendelersnorm vanaf de leeftijd 21. Daarnaast vinden we het belangrijk dat iedereen kan meedoen aan sport en cultuur ook volwassen met een laag inkomen. Dat is een gemis in Zaanstad en daarom komen we met een agenda initiatief. Duurzaamheid Om armoede aan te pakken, dienen we ook te kijken naar de herkomst van onze brandstoffen. We zijn te afhankelijk van fossiele brandstoffen van ver weg, van internationale markten en onzekere omstandigheden waar we vanuit de stad geen invloed op hebben. Ik ben trots op Zaanstad dat we onze verantwoordelijkheid pakken. En werken aan de realisatie van wind- en zonne-energie in de zoekgebieden van de Regionale Energiestrategie. Als we energie voor iedereen betaalbaar willen houden, moeten we op dit thema hard blijven sturen. Wonen Ten derde, wonen. We geven gehoor aan verzoeken om extra asielzoekers op te vangen. We bouwen woningen voor woningzoekenden uit Zaanstad en zetten in op betaalbare koop en middenhuur. Zaanstad zet in op versnelling van de nieuwbouwproductie en een groter betaalbaar aanbod in de vorm van minstens 30% sociale huur en 30% in het middensegment. Er zijn meer sociale huurwoningen nodig om verschillende aandachtsgroepen, zoals mensen die vanuit een zorginstelling doorstromen, te kunnen huisvesten. Werk en sociale zekerheid Als laatste werk en sociale zekerheid. We zijn nog ver verwijderd van een arbeidsmarkt die kansen biedt aan iedereen. Loonontwikkeling blijft achter en de onderkant van de maatschappij is er de afgelopen decennia nauwelijks op vooruitgegaan. De beste werkwijze om mensen naar werk of participatie te bewegen is aandacht. Aandacht geeft perspectief en vertrouwen in de toekomst, en dat is net zo belangrijk als loon. Door op een andere manier te kijken naar de participatiewet en mensen maatwerk te leveren en te kijken welke scholing in competentie en vaardigheden mensen nodig hebben, kun je zorgen voor toekomstig werk. We mogen als overheid niet voorbijgaan aan de werkelijke kansen op de arbeidsmarkt en de werkelijke vraagstukken die mensen belemmeren om aan het werk te gaan. Als PvdA vinden we het belangrijk dat we ons de komende tijd inzetten en zorgen dat Zaanstad en andere partners nadenken en in gesprek gaan over hoe we met elkaar effectiever kunnen zijn om mensen zekerheid te bieden juist in tijden waarbij ondernemers kampen met personeelstekort. In de begroting lezen we niets over een banenplan dat wel in het coalitieakkoord staat. De definitieve uitwerking zien we graag zeer snel tegemoet en daarnaast wachten we op het rapport van Berenschot inzake werkom.  Voorzitter, we gaan de komende weken tijdens het Zaanstad Beraad uitgebreid spreken over alle verschillende programma's. Wij zullen daar ook kritische vragen stellen en inhoudelijke voorstellen doen. Op een aantal thema’s zou ik nu stil willen staan. Jeugdzorg: In de jeugdzorg moeten we inzetten op normaliseren maar niet alleen vanuit een financieel oogpunt. Nu is het zo dat hulp terechtkomt bij ouders en kinderen die de weg binnen de jeugdhulp goed weten te vinden en i.p.v. de kinderen die de hulp het hardst nodig hebben. Er komen “ problemen” binnen de jeugdhulp terecht die bij het leven horen of vanzelf voorbij of over gaan. Onze oproep zou dan ook zijn “ Normaliseren waar het kan en direct duurzaam investeren waar nodig”. Sociale wijkteams Zowel het Jeugdteam en de Sociale Wijkteams als de specialistische zorg aanbieders hebben moeite om voldoende geschikt personeel te vinden. Mede hierdoor zijn de wachtlijsten in de zorg moeilijk in te lopen. Maar ook in andere functies, bijvoorbeeld rondom sport, is het moeilijk om vacatures te vervullen. Ook voor de aanpak van problematiek op het snijvlak van zorg en veiligheid, is voldoende opgeleid personeel een belangrijke voorwaarde, zowel binnen de lokale teams als in regionale organisaties. Door tekorten op de arbeidsmarkt staat dit onder druk. Aandachtspunt is ook dat diverse ambities afhankelijk zijn van (tijdelijke) subsidies. Vanwege de benodigde stabiliteit en continuïteit is het wenselijk het aantal speerpunten te beperken, terwijl er juist een toenemende vraag is vanuit de omgeving. We maken ons zorgen om de veiligheid in onze stad. Als PvdA verstaan we onder handhaving ook preventie en niet alleen repressie. Daarom zien we uit naar de preventieve aanpak van risicovolle jeugd. Voorzitter, tot slot. Zoals ik aan het begin van mijn bijdrage al had aangegeven. Groeiende ongelijkheid is dé sociale kwestie van onze tijd. Ongelijkheid splijt de verbondenheid van onze samenleving en dat is gevaarlijk. Omdat die verbondenheid een cruciale voorwaarde is voor sociale samenhang en leefbaarheid. Omdat eenheid ons verrijkt en verdeeldheid ons vergiftigt.  Armoede is geen keuze. Daarom hebben we met z’n allen de verantwoordelijkheid om de mensen weer een stem te geven. Dat is heel hard nodig voor mensen die zich in de steek gelaten voelen door de politiek.  En dat lukt alleen als we het samen doen.  Eylem Köseoglu Fractievoorzitter PvdA Zaanstad doet de algemene beschouwingen

Donderdag 27 oktober 2022 hield fractievoorzitter Eylem Köseoglu haar inbreng bij de Algemene  Beschouwingen over de begroting van 2023. In haar verhaal benadrukte Eylem dat Armoede en kansenongelijkheid niet aan het individu te wijten is, maar het gevolg van het collectief falen van het systeem. Er is gebrek aan een serieus offensief tegen die ongelijkheid door politiek Den Haag.  

Hoewel we kritisch moeten blijven op Den Haag, ontslaat ons dat nog niet van de verplichting om de klappen deels op te vangen die de Zaanse inwoners nu vangen. En dat doet Zaanstad ook.

Lees haar inbreng hieronder. 

Stop de Armoede door Geert Rijken

Zaterdag 15 oktober sprak de Zaanse PvdA fractie op de bijeenkomst ‘Stop de armoede’ van het FNV en DIDF op de Gedempte Gracht in Zaandam. Boodschap van het FNV, ‘In plaats van de structurele oorzaken aan te pakken komt de overheid met een EHBO-kit. Bij serieuze problemen horen serieuze middelen, geen noodverbandjes en pleisters.’ Wij voegen daaraan toe, herstel de fundering van de Zaanse bestaanszekerheid.

Mensen in armoede leven korter en hebben minder jaren in goede gezondheid

Dagelijkse stress over je bestaanszekerheid. Hoe betaal ik mijn huur, mijn energie, mijn zorgkosten, de tandarts, mijn eten en hoe zorg ik dat mijn kind of kinderen kunnen meedoen op school. De impact van armoede op mensen is groot. Wanneer je dit zelf nooit hebt meegemaakt is het moeilijk voorstelbaar wat armoede met een mens kan doen. In Zaanstad leeft 1 op de 10 huishoudens in armoede.

De kracht van de samenleving

Armoede is een groot probleem wat structureel aangepakt moet worden en opgelost. Een structurele oplossing kost tijd. Nu is het nodig om de armoede te dempen en inwoners te helpen een menswaardig bestaan te hebben. Daarbij moeten we de kracht van de samenleving inzetten. Als Zaanse fractie maken we vaak kennis met deze kracht. Zaankanters die elkaar helpen en ondersteunen. Bijvoorbeeld Frank en Herbert uit Poelenburg van het inloop huis 1=samen. Die een plek geeft aan mensen om elkaar te ontmoeten en plezier te hebben. Michael uit Wormerveer die als doel heeft om elk kind uit gezinnen waar weinig geld is een fiets te geven. Lonneke van de kledingbank die met haar vrijwilligers een mooi winkelconcept heeft. Alle vrijwilligers van de Voedselbank. Alle inwoners die ondanks hun eigen omstandigheden omzien naar anderen of buren die elkaar helpen. Alle vrijwilligersorganisaties die hier niet staan want er zijn er zoveel dat dit stuk anders veel te lang wordt.

Herstel de fundering van de bestaanszekerheid

Als politiek moeten we ons realiseren dat de kracht al in de mensen en de samenleving zit. De pleisters, die wij minimaregelingen noemen, kunnen helpen. Maar de opdracht moet zijn om de fundering te bouwen van bestaanszekerheid. Zekerheid waarin mensen kunnen groeien en ontwikkelen. Een betaalbare woning, een betaalbare energierekening, betaalbare boodschappen, goed onderwijs, betaalbare zorg. Daarvoor is een eerlijkere verdeling van onze rijkdom nodig en een politiek die keuzes durft te maken. Ga weer staan voor de mensen. Het is nodig om ons op lokaal, landelijk en Europees niveau te verenigen. Dan pas kunnen we een echte vuist maken.

Onze Zaanse fractie blijft zich inzetten voor meer betaalbare woningen, voor een leerkracht in elke Zaanse klas. We helpen en ondersteunen inwoners in kwetsbare Zaanse wijken. We ondersteunen Zaanse vrijwilligersorganisaties. En ja, we blijven pleisters plakken zolang als nodig is. We laten niemand in de kou staan.

En als het lukt om stapje voor stapje de fundering van de Zaanse bestaanszekerheid weer te herstellen dan ontketenen we en versterken we samen de kracht van mensen en de samenleving. Waarbij iedereen weer gelijke kansen krijgt op een menswaardig bestaan en een hoopvolle toekomst.

 

Namens de Zaanse PvdA fractie

Geert Rijken

René Tuijn (wethouder) Eylem Köseoglu (fractievoorzitter)

Als PvdA Zaanstad hebben wij afgelopen weken intensieve gesprekken gevoerd over de toekomst van Zaanstad en de onderwerpen die deze bestuursperiode geprioriteerd moeten worden en gisteren was het zo ver. In dorpshuis de Kwaker in Westzaan is het coalitieakkoord ‘Slagen maken’ van de POV, PvdA, VVD, Rosa, GroenLinks en het CDA gepresenteerd. Het is een akkoord op hoofdlijnen voor de komende jaren die gebaseerd zijn op zes belangrijke strategische opgaven voor Zaanstad: kansengelijkheid, verstedelijking, duurzaamheid, economie, gezondheid en veiligheid.

In ons verkiezingsprogramma hebben wij aangegeven dat we ons sterk maken voor een Zaanse samenleving, waar iedereen gelijke kansen heeft en een gelukkig bestaan kan hebben. Waar wordt geïnvesteerd in betaalbare woningen, in werkgelegenheid en bedrijvigheid, in duurzaamheid (voorkoming van energiearmoede) en in goede voorzieningen voor onze inwoners.

De komende bestuursperiode ligt de focus op de concrete en meetbare maatregelen, die leiden tot zichtbare verbeteringen voor de stad en haar inwoners. Bij de groei van Zaanstad ligt onze focus op kwaliteit. Met nieuwe, betaalbare en betere woningen, meer groen, meer bewegingsmogelijkheden, klimaatadaptief, betere voorzieningen, met ruimte voor banen en bedrijvigheid en met een goede woonwerkbalans. Waar je wieg staat mag in Zaanstad geen invloed hebben op de kansen die je krijgt op goed onderwijs en een passende baan. Zodat de Zaankanters van nu en in de toekomst het pad kunnen uitstippelen dat ze voor ogen hebben. En die slagen willen we samen maken.

Gelijke kansen

We investeren extra in goede scholen en onderwijs en het versterken van de buurthuizen. Ook cultuur speelt een belangrijke rol in het akkoord door in te zetten op een poppodium en kleine evenementen in Zaanstad extra te ondersteunen. We blijven activiteiten organiseren voor kinderen op het gebied van sport en cultuur. Zaanstad stelt als experiment woningen met voorrang ter beschikking aan onderwijs- en zorgpersoneel. We dringen aan bij het Rijk voor extra financiële middelen om de lerarentekorten terug te dringen. Met Amsterdam werken we samen om in de regio meer leraren aan te trekken en te behouden

Betaalbare en duurzame woningen

Het bestrijden van de wooncrisis blijft topprioriteit. Meer betaalbare en duurzame woningen in het sociale- en middensegment blijven hard nodig. Van alle nieuwe woningen bouwen we 30% sociale huurwoningen en 30% middel dure woningen. We grijpen daarnaast alle middelen aan om te zorgen dat woningen ook betaalbaar blijven via regulering van de markt.

Armoede en klimaat

Het structureel bestrijden van armoede is een belangrijk speerpunt in de komende bestuursperiode.  Het aantal huishoudens met energiearmoede die problematische schulden krijgen, neemt naar verwachting toe als gevolg van de stijgende energieprijzen. Samen met de woningcorporaties werken wij vanuit de prestatieafspraken aan het verduurzamen en isoleren van huurwoningen. We gaan investeren ook investeren in het versnellen van de overgang naar schone energie.

Veiligheid

Wij vinden een balans tussen de aandacht voor zorg, preventie en repressie belangrijk. Jeugdigen die het criminele pad dreigen te kiezen, bieden we voortijdig begeleiding en kansen op scholing en werk. Maar ook het optreden tegen overlastgevers blijft noodzakelijk.

Wethouder

René Tuijn wordt de wethouder voor PvdA. Zijn portefeuilles zijn:

 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Gebiedsontwikkeling, MAAK.Noord en MAAK.Centrum
 • Duurzaamheid
 • Armoedebeleid en schuldhulpverlening
 • Grondzaken en vastgoed

Fractievoorzitter

De fractie zal geleid worden door Eylem Köseoglu

Eylem Köseoglu, Fractievoorzitter
René Tuijn, kandidaat wethouder

Download coalitieakkoord

Posters? Ja graag……

Campagne voeren gaat ook over zichtbaarheid in het voorbij lopen, fietsen en rijden.
De week voor de verkiezingen hangt onze poster op 40 plekken langs de weg in Zaanstad.
We gaan zelf de plakzuilen langs in Zaanstad om lekker ouderwets met behangplaksel René zijn gezicht vol te smeren.

Geert Rijken: verslavingsproblematiek

Een Zaanstad waarin we voor elkaar zorgen. Dat maakt onze stad mooier en prettiger om in te wonen. Als PvdA zijn we blij dat door onze inzet het realiseren van een inloopvoorziening met gebruikersruimte stap dichterbij is. Daarmee versterken we de verslavingszorg in Zaanstad en wordt er weer een bouwsteen gelegd voor een oplossing van de verslavingsproblematiek die al jaren speelt in ’t Veldpark.

Links

Jeroen, bedankt!

on 10 januari 2020 in Links Lees meer

Vroeger promootte ik gas

on 15 januari 2020 in Links Lees meer

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer
­