Zondag ging de wereldwijde campagne ‘16 Days of Activism Against Gender-Based Violence’ van start. Deze ‘ Orange the World’  campagne richt zich op het tegengaan van geweld tegen vrouwen en meisjes en duurt tot 10 december; dat is de Internationale Dag van de Mensenrechten. De kleur van de campagne is oranje, symbool voor hoop en een leven vrij van geweld.

1 op de 3 vrouwen wereldwijd krijgt tijdens haar leven te maken met lichamelijk of seksueel geweld. Doodsoorzaak nummer 1 voor vrouwen tussen de 15 en 44 jaar is seksueel geweld. Het gaat bij geweld niet alleen om de traditionele vromen van geweld, maar ook om specifieke vormen van geweld, zoals geweld tegen vrouwelijke vluchtelingen, vrouwenhandel, eerwraak, huiselijk en seksueel geweld.  Dit is een grove schending van de mensenrechten en onacceptabel. Vrouwen en meisjes verliezen hierdoor hun eigenwaarde, krijgen fysieke en geestelijke klachten. Geweld heeft niet alleen negatieve gevolgen voor vrouwen, maar ook voor hun families, de gemeenschap en het land in het algemeen. Dit geweld moet gestopt worden.

Samen met ministeries, gemeenten, provincies en maatschappelijke organisaties voert UN women een bruisende campagne dit jaar.  Als PvdA Zaanstad zijn wij van mening dat Gemeente Zaanstad een uitgesproken medestander moet zijn in de strijd voor vrouwenrechten en tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. Daarom komen we juist deze week met de volgende voorstellen.

Alle prominente gebouwen in Zaanstad worden ieder jaar op 26 november oranje verlicht

 • In voorgaande jaren zijn er in diverse steden verschillende prominente gebouwen oranje verlicht. Dit jaar sluiten meer gemeentes aan, naast Rotterdam en Amsterdam, waaronder gemeente Haarlem en Leiden. Ook Zaanstad moet aansluiten bij deze campagne en jaarlijks op 26 november prominente gebouwen oranje verlichten. Door de komende jaren prominente gebouwen oranje te verlichten, zeggen we als Zaanstad dat geweld tegen vrouwen en meisjes onacceptabel is.

Seksuele straatintimidatie als strafbepaling opnemen in de Algemene Plaatselijke Verordening

 • Aankomende donderdag wordt de Algemene Plaatselijke Verordening behandeld. Als PvdA Zaanstad pleiten wij ervoor om seksuele straatintimidatie als strafbepaling op te nemen in de APV. Seksuele straatintimidatie in de openbare ruimte is op dit moment niet strafbaar gesteld. Op basis van art.154b Gemeentewet kan de raad voorschriften in de APV opnemen met betrekking tot gedragingen die kunnen leiden tot overlast in de openbare ruimte en bepalen dat bij overtreding een bestuurlijke boete opgelegd wordt. Bij overtreding van het Wetboek van Strafrecht kan uitsluitend diegene tot wie het gedrag zich primair richt, aangifte doen. De bepalingen in het Wetboek van Strafrecht bieden dus geen sluitend systeem om de negatieve effecten van deze gedragingen tegen te gaan. Door een bepaling in de APV op te nemen is het mogelijk om op te treden tegen dit soort ongewenst gedrag, ook al heeft het slachtoffer daarvan geen aangifte gedaan.

 

Het plan van de gemeente om de coördinatie van de vrijwilligers van De Sluis onder te brengen bij Vluchtelingen Werk Nederland kwam ook voor ons als verrassing. Het idee maakte veel emoties los bij de vrijwilligers, coördinatoren en nieuwkomers bij De Sluis. Begrijpelijke emoties De Sluis is uniek in zijn soort, een initiatief vanuit het hart van de maatschappij ontstaan. Het voelt als een familie waarbij je in een grote huiskamer samenwerkt aan verschillende praktische vaardigheden zoals  de Nederlandse taal en solliciteren of kennis van de Nederlandse cultuur. Het unieke van De Sluis zit echter in aspecten die zich lastig laten vertalen in meetbare cijfers. Dat is het helende effect van contact. Door de dynamiek, chemie en liefde ontstaat het gevoel van veiligheid, waardering en van thuiskomen. Afgelopen weken werd dit zichtbaar in de enorme betrokkenheid van de nieuwkomers en vrijwilligers voor het behoud van De Sluis in haar huidige vorm.

Maar waarom is dit voorstel gedaan door de wethouder?

Het knelpunt zit hem met name in de verlaagde bijdrage vanuit het Rijk. De beschikbare middelen dalen daarmee van 2,1 mln in 2018 naar 1,2 mln in 2019. Het plan om de coördinatie van de vrijwilligers van De Sluis bij Vluchtelingenwerk Nederland onder te brengen, maakt deel uit van een breder pakket aan bezuinigingen waar veel organisaties die zich inzetten voor statushouders door getroffen worden. Daarbij moet worden aangetekend dat 2019 een overgangsjaar is. Vanuit de rijksoverheid wordt in 2020 een nieuw stelsel ingevoerd waarbij de gemeente een grotere rol krijgt rondom de inburgering, maar ook in integratie en participatie. Het geld dat het Rijk hiervoor vrijmaakt, zal in de aankomende maanden bekend worden en dat zal de gemeente vertalen in een nieuw beleidsplan.

Als PvdA fractie zijn wij blij dat de wethouder in de raadsvergadering van 13 november, haar plan voorlopig heeft ingetrokken en de aankomende maanden met de coördinatoren van De Sluis in gesprek gaat met als doel de unieke samenhang en dynamiek tussen vrijwilligers en nieuwkomers te behouden. We moeten daarbij onze ogen niet sluiten voor de minder beschikbare middelen, maar ook goed kijken naar de manier van werken die we in 2020 willen neerzetten. Dit zal van beide partijen flexibiliteit en creativiteit vragen. Als fractie zullen wij dit nauwlettend blijven volgen. Het zal nog een hele kluif worden, maar alles begint met inzet en wil, de kernwaarden waar De Sluis ook haar oorsprong heeft gevonden.

Geert Rijken

 

Verwante artikelen

Bericht van de wethouder van 9 november: https://zaanstad.raadsinformatie.nl/modules/5/collegeberichten/478968

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Maxim Winkelaar Architects + Bob Ronday | Modern Floating House Watergaten

Afgelopen week diende het CDA en de VVD een motie in met onderstaande opdracht aan het college. De Raad is unaniem als het gaat om de wens en noodzaak om iets aan de wachtlijsten te doen en versneld te bouwen. Toch heb ik moeite met de stoere taal, “op onorthodoxe wijze tijdelijke wooneenheden realiseren”. Wie even zoekt in het Raadsinformatiesysteem van de Gemeente Zaanstad komt vele initiatieven en moties tegen waarbij eenzelfde oproep werd gedaan. Hoe komt het toch dat het zo moeizaam gaat?

Allereerst hebben we te maken met heel veel wetgeving (zie onderaan de pagina een opsomming van deze wetgeving). Op basis van die wetgeving heeft de Gemeente Zaanstad ook nog eens een 25-tal plaatselijke verordeningen. En laten we dan ook het bomenbeleidsplan, de parkeernota, het Groen en Waterplan en het afwegingskader Sloop/nieuwbouw niet vergeten.

Iedereen die dit leest begrijpt dat je niet zomaar even ergens een paar kleine hoissies, containerwoningen of hotelboten kan plaatsen. Of leggen we regels naast ons neer. Welke dan CDA en VVD?

Daarnaast is de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan de participatie van de inwoners bij ingrijpende veranderingen/besluiten in hun woonomgeving. Inwoners vroegtijdig betrekken bij voorgenomen (bouw)plannen voorkomt procedures en vertragingen. Het zal toch niet zo zijn dat de indieners van deze motie bedoelen dat we die gedachte loslaten? 

De PvdA Zaanstad steunt de gedachte volledig om naast de versnelling van de reguliere woningbouwproductie (wat uiteindelijk de enige echte oplossing is) na te gaan wat er nog meer mogelijk is. Dat de motie aan het college vraagt onderzoek te doen (wat overigens al gebeurt) geeft al aan dat de indieners van deze motie zelf, net als de afgelopen 10 jaar, klaarblijkelijk geen oplossing hebben.

Wonen op water

Hoe helpen we de wethouder wonen en daarmee de woningzoekende nu wel? Kom met echt aanvullende ideeën. Wij beginnen alvast met mogelijke locaties voor wonen op water. Zaanstad heeft nauwelijks eigen grond, maar er is veel water. Waar kunnen we wonen op water? Leuke suggesties? Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Andere vernieuwende woontips vanuit de stad zijn natuurlijk ook van harte welkom!

Tjeerd Pietersma

 

Opsomming van relevante wetgeving;

 • Besluit ruimtelijke ordening
 • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 • Besluit omgevingsrecht 
 • Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen
 • Besluit Omgevingsrecht 
 • Ministeriele regeling standaarden ruimtelijke ordening
 • Wet archeologische monumentenzorg
 • Gemeentewet
 • Burgerlijk wetboek   boek 7 
 • Woningwet
 • Bouwbesluit
 • Gemeentewet
 • Crisis en herstelwet
 • Wet waardering onroerende zaken
 • Huisvestingswet
 • Leegstandswet Ontgrondingenwet
 • Wet Kraken en Leegstand
 • Wet ruimtelijke ordening
 • Doorstroomwet
 • Veegwet
René Tuijn, fractievoorzittter PvdA Zaanstad

Zaanstad is mooi en sinds kort weten we dat zelfs de Romeinen het de moeite waard vonden in onze streek te verblijven. Ondanks moeras en het vreemde volkje dat er woonde creëerden ze de Krommenieer wachttoren, het meest Noordelijke puntje van het Romeinse rijk.

Doorstroming Thorbeckeweg

Zaanstad - De doorstroming van de Thorbeckeweg in Zaandam staat onder druk. Om de doorstroming te verbeteren is er een verkenningsrapportage uitgevoerd waarin 3 alternatieven zijn beschreven. In de raadsvergadering van 11 oktober hebben wij als fractie positief gestemd om alternatief B waarbij er een viaduct komt bij de kruising met de Wibautstraat verder uit te werken.

Waarom de Hobo terugkomt

Zaanstad - "Ik weet dat hobo een muziekinstrument is. Maar mijn vriend kreeg genoeg van alle grapjes die er tegen hem gemaakt werden." Dit stond in één van de nieuwsberichten over de naamswijziging van Hobo naar Piccolo.

PvdA op bezoek bij Leviaan

"Na 2,5 jaar voel ik weer een basis, durf ik zaken aan te pakken en ben ik weer trots op mijzelf", dit waren de woorden van Louky. Zij woont sinds 2,5 jaar in een veilige omgeving van een beschermde woonvorm van Leviaan, een organisatie die er is voor mensen met psychische problematieken tijdens een kwetsbare periode in hun leven. Louky werkt toe om uiteindelijk zelfstandig te gaan wonen maar dan wel graag met ambulante begeleiding om als het nodig is de steun te ontvangen die ze nodig heeft.

Op uitnodiging van Leviaan werden wij rondgeleid en hebben wij gesproken met medewerkers en cliënten. Het begon met een ontvangst in wijksteunpunt De Boed in Zaandijk. Wat direct opviel was het enthousiasme en de positieve energie van de mensen zowel van de medewerkers van Leviaan als de cliënten maar ook buurtbewoners die daar komen. In wijksteunpunt De Boed eten elke avond buurtbewoners en cliënten samen, is er een kleine buurtsuper die gerund wordt door vrijwilligers en cliënten en zijn er uiteenlopende activiteiten van klaverjassen tot Rummikubben. ‘Het mooie van alleen al Rummikubben  is dat tijdens het spelen mensen sociale vaardigheden leren’, aldus Tom Stobbe van Leviaan.  Uiteindelijk doel is om mensen in hun kracht te zetten, zelfvertrouwen op te doen en daarmee stapjes te laten zetten naar zelfstandigheid in welke mate dan ook.

Na de locatie aan de Willem Dreeslaan een reisden we af naar Up Cycle.  Bij deze locatie in Zaandam geven mensen met een psychische problematiek en afstand tot de arbeidsmarkt oude meubeltjes en woonaccessoires een tweede leven. Elk product is uniek en volledig bedacht en gemaakt door een van de medewerkers. Die vervolgens worden verkocht vanuit de werkplaats en via de webwinkel https://winkel.leviaan.nl/.

Suzanne vertelde ons met veel enthousiasme hoe de werkplek bij Leviaan/Up Cycle haar heeft doen ontdekken wat haar talenten zijn en structuur heeft gegeven aan haar dagen en niet onbelangrijk aan haar zelfvertrouwen.  Vanuit een psychische zware tijd voelt zij zich nu inmiddels zo goed dat zij heeft zij besloten zich te gaan oriënteren op een opleiding meubel maken.

Als PvdA Zaanstad hebben we een mooi beeld gekregen van het waardevolle werk van Leviaan. Het begeleiden van mensen die met psychische problematieken te maken hebben zorgt voor het weer of wat meer in kracht zetten van cliënten. Michael van de cliëntenraad vertelde dat het cruciaal daarbij is de juiste indicatie van de cliënt bij het sociaal wijkteam. Zodat de doorverwijzing naar de tweede lijn passend en toereikend is. Belangrijk daarbij is dat medewerkers van het sociaal wijkteam in staat zijn te her- en erkennen waar de behoefte van de cliënt ligt. Goed om die kennis en kunde in alle wijkteams onder te brengen.   

Graag willen wij de cliënten en medewerkers hartelijk danken voor de inkijk en inzichten die dit bezoek ons hebben opgeleverd. Het geeft ons weer kracht en energie om te blijven strijden voor een lief en sociaal Zaanstad waarin iedereen kan meedoen.

Geert Rijken en Melle Has

Eylem Köseoglu

PvdA heeft actualiteitsvragen gesteld over mogelijke invoering van een vierdaagse schoolweek in Zaanstad. 

Het lerarentekort op Zaanse scholen is zo urgent dat er binnenkort leerlingen in lokalen zitten zonder een docent. Er moet iets gebeuren.” Met dit statement agendeerden wij keer op keer deze problematiek de afgelopen periode in de raad, middels een rondvraag en schriftelijke vragen. 

Links

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer

Dit is Hüsnü Polat

on 28 november 2016 in Links Lees meer
­