Jeugdzorg grafiek

Veel is er al over geschreven, de tekorten op de jeugdzorg. Een probleem wat zich niet alleen in Zaanstad voordoet maar in vele gemeentes in Nederland groot en klein. Het is een veelomvattende uitdaging en graag informeren wij u over de oorzaken, wat valt er aan te doen en hoe gaan wij als PvdA Zaanstad fractie hiermee om. Voor de PvdA blijft ons uitgangspunt, een kind moet zeker zijn van de zorg die het nodig heeft.

Bezuinigingen van het Rijk, toename van verblijfskosten met begeleiding en doorverwijzen naar specialistische zorg belangrijke oorzaken

jeugdzorgenEr zijn een aantal belangrijke oorzaken van het tekort. De eerste en belangrijkste is dat bij de decentralisatie van de jeugdzorg in 2015 verondersteld werd dat door een efficiëntere hulpverlening de kosten van de jeugdzorg zouden dalen. Gelijktijdig met de invoering van de decentralisatie zijn de budgetten voor de gemeenten daarom naar beneden bijgesteld. De kosten zijn echter niet gedaald maar gegroeid, mede omdat het aantal kinderen dat zorg ontvangt is toegenomen. De grafiek hierboven afgebeeld is daarbij veelzeggend.

Andere belangrijke oorzaken zijn de toename van verblijfskosten met begeleiding, meer kinderen die vallen onder de verlengde jeugdwet (18 -23 jaar), veel kinderen die niet onder de Wet Langdurige Zorg mogen vallen en scheve verhoudingen in het doorverwijzen naar de duurdere specialistische jeugdzorg.

Binnen de specialistische zorg bestaan er twee segmenten, het goedkopere B segment en het duurdere C segment. Omdat zorgaanbieders bij het doorverwijzen een resultaatverplichting aangaan, er wordt niet meer afgerekend in werkelijke uren maar aanbieders krijgen een vast bedrag voor een profiel wat hoort bij een segment, gaf dit een ongewenste prikkel. In de praktijk gebeurde het dat specialistische aanbieders bang waren dat wanneer zij zorg zouden aannemen in het goedkopere B segment zij met de kosten niet zouden uitkomen. Medewerkers van jeugdteams werden daarmee tegen wil en dank onderhandelaars van segmenten met de specialistische zorgaanbieders in plaats van hulpverleners. Zo kon het gebeuren dat vooraf werd ingeschat dat er 85% zou worden doorverwezen naar segment B en 15% naar C.  In werkelijkheid werd dit, 41% in segment B en 54% in segment C, gemeten in september 2018.

Stevige lobby naar minister De Jonge voor meer middelen

Kalmte en rust zijn nu vooral geboden. We zien dat het college met als portefeuillehouder wethouder Songül Mutluer  adequaat omgaat met deze uitdaging. Samen met andere gemeentes is er een stevige lobby ingezet richting minister Hugo de Jonge voor meer geld voor de jeugdzorg. Daarnaast is er nauw overleg met de regiopartners waarmee de zorg wordt ingekocht waar ook de aanbieders bij betrokken worden. De gemeenteraad wordt actief  en tijdig geïnformeerd en er zijn doeltreffende maatregelen genomen waarbij het belang van het kind altijd centraal blijft staan:

  • De ongewenste prikkel is uit het doorverwijs systeem gehaald, in principe start iedereen in het B segment en is het voor aanbieders mogelijk om dit later op te schalen.
  • Voor directe verwijzingen naar segment C is een jeugdtafel ingericht waar gemeente, jeugdteam en aanbieders aanschuiven om samen de problematiek te bespreken voordat er definitief wordt doorverwezen;
  • Analyse en eventuele herbeoordeling van:
    • Intramurale cliënten en 10% duurste cliënten bij aanbieders;
    • Cliënten die gebruik maken van de Verlengde Jeugdwet;
    • Cliënten die kunnen vallen onder andere budgetten zoals de Zorgverzekeringswet, Wet Langdurige Zorg en Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Een kind moet zeker zijn van de zorg die het nodig heeft

Wij geloven in zorg via de wijkteams. Dichtbij de mensen in Zaanstad waarbij er wordt ingezet op preventie om op de lange termijn dure specialistische zorg te voorkomen. De genomen maatregelen op de zaken waar de gemeente zelf regie op heeft lijken positief uit te werken maar zal niet genoeg zijn. Als gemeente staan we daarom voor een uitdaging om een miljoenentekort op te lossen. Gevolg is dat over de hele linie keuzes in de begroting moeten worden gemaakt om de zorg voor onze jeugd op peil te houden. Want zoals gezegd: Een kind moet zeker zijn van zorg  die het nodig heeft.

 

Geert Rijken

Eylem Köseoglu

(Seksuele) straatintimidatie is steeds meer in het nieuws. Fluiten, toeteren, zwaaien, staren. Dat zijn de mildere vormen. Het kan ook erger, namelijk zonder enige aanleiding uitgemaakt worden voor hoer, slet, vieze homo, spugen of omver worden gelopen. Seksuele grensoverschrijding, intimidatie en seksueel geweld is een wereldwijd probleem.

Sociale netwerken

Samenwerken aan een mooi, lief en sociaal Zaanstad waarin iedere Zaankanter zeker kan zijn van goede zorg. Dat is één van de speerpunten waar we als PvdA fractie wekelijks met veel energie aan werken.  Wij zijn daarom zeer verheugd met de positieve reacties van andere partijen en wethouders op ons initiatief om een jaarlijkse netwerkbijeenkomst te organiseren met sociale wijkteams, gemeente, vrijwilligersorganisaties en belangenverenigingen. Door te ontmoeten, te leren, te versterken en te verbinden kunnen we mensen nog beter gaan helpen. En de bijeenkomst, die gaat er komen!

René Tuijn

De luchtkwaliteit wordt in Nederland op een aantal plaatsen gemeten, maar voor het grootste deel wordt de luchtkwaliteit bepaald op basis van modelberekeningen. De afgelopen jaren heeft de raad een aantal maal aandacht gevraagd voor mogelijke hiaten in het rekenmodel dat wordt gehanteerd om de luchtkwaliteit te berekenen langs de A8. 

Geert Rijken

Over de aanstaande herinrichting van de Westzijde tussen De Klokbaai en Vincent van Goghweg is al veel discussie geweest. Voor de PvdA fractie is het doel om te komen tot de meest verkeersveilige inrichting waar fietsers, voetgangers, bussen, hulpdiensten en gemotoriseerd vervoer zich in samenhang met elkaar veilig kunnen voortbewegen. Maar hoe maak je de meest verkeersveilige inrichting? De afgelopen maanden hebben we moties rond 30 km/h mede ingediend – in principe een veilige snelheid, overleg gevoerd met ambtenaren, een gesprek met Wijkoverleg Oud West en natuurlijk  de fietsersbond. De vraag is door wethouder Slegers ook voorgelegd aan Walraad Verkeersadvisering. Kort samengevat kwamen zij tot een aantal bevindingen, die wij naast onze gesprekken hebben gebruikt om ons standpunt te bepalen.

Zondag ging de wereldwijde campagne ‘16 Days of Activism Against Gender-Based Violence’ van start. Deze ‘ Orange the World’  campagne richt zich op het tegengaan van geweld tegen vrouwen en meisjes en duurt tot 10 december; dat is de Internationale Dag van de Mensenrechten. De kleur van de campagne is oranje, symbool voor hoop en een leven vrij van geweld.

Het plan van de gemeente om de coördinatie van de vrijwilligers van De Sluis onder te brengen bij Vluchtelingen Werk Nederland kwam ook voor ons als verrassing. Het idee maakte veel emoties los bij de vrijwilligers, coördinatoren en nieuwkomers bij De Sluis. Begrijpelijke emoties De Sluis is uniek in zijn soort, een initiatief vanuit het hart van de maatschappij ontstaan.

Bron: Maxim Winkelaar Architects + Bob Ronday | Modern Floating House Watergaten

Afgelopen week diende het CDA en de VVD een motie in met onderstaande opdracht aan het college. De Raad is unaniem als het gaat om de wens en noodzaak om iets aan de wachtlijsten te doen en versneld te bouwen. Toch heb ik moeite met de stoere taal, “op onorthodoxe wijze tijdelijke wooneenheden realiseren”. Wie even zoekt in het Raadsinformatiesysteem van de Gemeente Zaanstad komt vele initiatieven en moties tegen waarbij eenzelfde oproep werd gedaan. Hoe komt het toch dat het zo moeizaam gaat?

Links

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer

Dit is Hüsnü Polat

on 28 november 2016 in Links Lees meer
­