René Tuijn, fractievoorzittter PvdA Zaanstad

Zaanstad is mooi en sinds kort weten we dat zelfs de Romeinen het de moeite waard vonden in onze streek te verblijven. Ondanks moeras en het vreemde volkje dat er woonde creëerden ze de Krommenieer wachttoren, het meest Noordelijke puntje van het Romeinse rijk.

De streek ontwikkelt zich sindsdien verder en verder. Het centrum, Hembrugterrein, Zaanbocht, cultuurvisie voor de hele stad, de Crommenije,  toerisme, overal wijkteams, veel om trots op te zijn, maar ook nog genoeg om aan te werken, om te behouden en te verbeteren.

Het lopende onderzoek naar de Romeinen in Krommenie is een direct gevolg van de Zaanse woningbouw. Woningen moeten verrijzen op de oude sportvelden en de nog oudere Romeinse resten. Dit raakt direct aan één van de grootste problemen in de regio. Waar moet iedereen wonen. Het coalitieakkoord en de begroting bieden ruimte aan versnelling. Meer ambtelijke capaciteit vanwege het feit dat binnenstedelijk bouwen tijd vergt in procedures. Maar ligt er nu voldoende?  De begroting laat zien dat afgesproken ambities rond sociale huur niet worden gehaald, tegenvallend, maar gezien de korte  periode dat het college nu zit alle kans om hiermee aan de slag te gaan. Waar de corporaties beweren graag te willen bouwen en hiervoor veel geld te hebben, blijft oplevering achter, ook op stukken grond die wel volledig in het bezit van de corporaties zijn. Wij rekenen op een vlotte samenwerking tussen alle belanghebbenden. Niet alleen Tophuizen, maar ook Top sociale huur en Top sociale koop, met betaalbaarheidsgaranties voor de lange termijn.

Langs de Zaan wordt niet alleen gewoond maar wordt ook gewerkt en naar school gegaan. In januari trok de PvdA nadrukkelijk aan te bel rond het lerarentekort. Waar er begin 2018 binnen de raad weinig draagvlak was voor deze discussie is dit inmiddels een breed gedragen onderwerp. In de technische beantwoording op onze vragen staat dat de raad in 2019 wordt geïnformeerd over de aanpak lerarentekort en dat past natuurlijk niet bij de huidige situatie. Wij willen op korte termijn met de raad, het onderwijs en het college werken aan dat lerarentekort, maar ook aan de komende onderwijsagenda.  Onderwijs en de invulling daarvan is een gezamenlijk belang van besturen en overheid.

Wat betreft werk zit het economisch tij gelukkig mee. Werkom is in de lucht.  We hebben ruimte om aandacht te besteden aan mensen in de bijstand. Het blijkt binnen het actieplan Poelenburg/Peldersveld goed te zijn mensen die aandacht te geven. Met iedereen wordt gesproken. Op weg naar een baan – wat blijkt te werken, maar ook om te signaleren waar uitkeringen niet op zijn plaats zijn. We hebben een mooi sociaal stelsel en dat willen we in stand houden. Voor mensen die het nodig hebben en niet voor degenen die het inmiddels weer op orde hebben. We willen ons kunnen blijven inzetten voor mensen die in armoede leven of daarin dreigen te belanden. Er moet financiële ruimte zijn om op dit vlak slagen te maken. 

Ook is een positief economisch tij het uitgelezen moment om verder te kijken naar sociaal ondernemerschap. Er zijn steeds meer bedrijven die op creatieve wijze kunnen en willen bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken. Hier wordt mee geëxperimenteerd, maar nu is het tijd voor de volgende stap, het inbedden in ons beleid, hierover een motie.

Op financieel gebied is de begroting spannend. Een sluitend financieel plaatje over 4 jaar, maar met de nodige risico’s. Gezien alle ontwikkelingen die we met elkaar willen realiseren kunnen wij hier als PvdA volledig achter staan. Maar alert zijn we wel. Het transformatiefonds vraagt het komend jaar aandacht in uitwerking en benutting van de gelden. Het gaat hier tenslotte over het bouwen van woningen. De afspraken uit de vorige collegeperiode dat dit nooit een grabbelton mag worden staan ons helder voor de geest. Maar ook binnen het sociaal domein zijn risico’s nog steeds aanwezig. We kennen de jeugdzorg. Daarnaast wordt in Purmerend al een jaar gewerkt met een abonnementstarief van 17,50 . Effect hiervan binnen deze gemeente was een toename van 15 a 20% in het aantal WMO cliënten. Binnen de gemeente is hierop in de Zaanse begroting geanticipeerd en er wordt gekeken naar maatregelen om aanzuigende werking te voorkomen, Het is  een risico om zeer goed te volgen.

Wij zijn blij met het geschetste beeld dat het college begin 2019 gaat komen met de eerste versie van het energietransitieplan.  Mensen realiseren zich steeds meer dat er een energietransitie aankomt, maar wil je betrokkenheid en mensen enthousiast krijgen dan moet je als overheid eerst zorgen voor duidelijkheid. Welke kant gaat mijn wijk op, komt er warmte, wordt het elektrisch? Vragen waar inwoners nu al moeten kunnen anticiperen. Niets zo frustrerend als een pas gekochte cv-ketel die toch ineens een warmteaansluiting moet worden. Betaalbaarheid en voorspelbaarheid voor al onze inwoners is essentieel.

Voorzitter waar in de Romeinse tijd vestingen en wachttorens moesten bijdragen aan veiligheid hebben we nu een stevige inzet op ondermijnende criminaliteit onder aanvoering van burgemeester Hamming. De PvdA juicht de resultaten toe en is blij met de komende inzet. Het is nog 1.231 dagen tot de verkiezingen. Dat is een mooie verlenging van het 150 dagen programma van dit college. Met de inwoners van de stad en deze raad bouwen aan Zaanstad. De PvdA heeft er vertrouwen in en we zijn ons terdege bewust van obstakels die we de komende tijd nog moeten overwinnen.  Om met Astrix, Obelix en Romeinen te spreken, ons dorpje Zaanstad houdt dapper stand …. Maar Zaanstad doet natuurlijk veel meer dan “stand houden”.... het groeit en bloeit.

Links

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer

Dit is Hüsnü Polat

on 28 november 2016 in Links Lees meer
­