Melle Has

Wij realiseren ons dat de gemeente momenteel veel energie en arbeidskracht inzet in de bestrijding

van het Corona-virus en de gevolgen hiervan voor de Zaanse samenleving. Wij hechten daar als PvdA grote waarde aan! Daarnaast proberen veel inwoners ook hun ‘normale’ leven zo gaat als het kwaad door te laten gaan/op te pakken. Ook de PvdA Zaanstad doet dat, krijgt daarmee geluiden uit de samenleving  en wil daar aandacht voor vragen via deze technische vragen.

Dienstverlening gemeente

Een gemeente die samenwerkt, ondersteunt en servicegericht is, dat moet het streven zijn. De PvdA heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor een betere dienstverlening. We zien veel voorbeelden van hoe er verbeterslagen zijn gemaakt. De gemeentelijke website is aangepast en meer toegankelijk gemaakt ook voor slechtzienden en laaggeletterden. Er is meer aandacht gekomen voor de wijze van communiceren door de gemeente. Ook worden bij tal van projecten bewoners ‘eerder’ betrokken  op onderwerpen die hen raakt.  Dat is ook goed want de lokale overheid krijgt steeds meer taken. Tegelijkertijd verandert de taak en de rolopvatting van de overheid. Er wordt een sterker beroep gedaan op de zelfredzaamheid van mensen.
Digitale media spelen een steeds belangrijkere rol in de communicatie en dienstverlening van de gemeente. Burgers kunnen voor informatie en het afhandelen van zaken terecht op Zaanstad Portaal, met een daarbij behorende terugkoppeling. Op zich is dat een goede ontwikkeling, die kosten bespaart en het de inwoners veelal gemakkelijker maakt. De PvdA vindt het wel belangrijk, dat de dienstverlening van de gemeente Zaanstad ook goed toegankelijk blijft voor inwoners die niet over de benodigde digitale vaardigheden en mogelijkheden beschikken. Voor inwoners die niet uit de voeten kunnen met dienstverlening via internet, of er geen toegang toe hebben en dat niet met hulp vanuit hun omgeving kunnen oplossen, dient altijd een alternatief beschikbaar te blijven.

Maar de PvdA maakt zich ook zorgen, want de gemeentelijke dienstverlening moet goed toegankelijk zijn en gericht zijn op de vragen en/of klachten die mensen hebben. De PvdA verwacht een adequate klachtenbehandeling en een daarbij behorende goede terugkoppeling over de afhandeling/oplossing.

 

Overlast en melding daarvan (aanleiding pleziervaart)

Bij de PvdA bereiken ons berichten over de wijze waarop je je klacht als inwoner kwijt kunt en vervolgens over de  klachtafhandeling. Nu zijn dat berichten/klachten specifiek gericht op meldingen die gaan over pleziervaart die met hoge snelheden door de wateren van Zaanstad varen. Maar in algemene zin krijgen we ook signalen. Het melden van een klacht bij het klantcontact Centrum verloopt lang niet altijd naar wens en een telefonisch alternatief wordt voor specifieke gevallen niet gegeven. Voor sommige ouderen en of inwoners die minder digitaal vaardig zijn is dit soms ook omslachtig en ingewikkeld.

De PvdA hecht er aan dat inwoners op een effectieve manier in de gelegenheid worden gesteld klachten in te dienen.  Wij hebben daarom enkele technische vragen gesteld:

Vraag 1

Is de gemeente Zaanstad bekend met de digitale problemen bij het indienen van een klacht via de internetportal van de gemeente.  En zo ja welke actie worden hierin ondernomen en kunt u ons meenemen in de stand van zaken en/of plan van aanpak dit te verbeteren?

Vraag 2

Bij de melding van snelle bootjes schijnt het opgeven van een adres van de overlast een probleem te zijn waardoor mensen vast lopen. De overlast vindt plaats in de natuur en niet op een adres. Herkent u dit?

Vraag 3

Wat is het alternatief (bijvoorbeeld bij melding van pleziervaart die met hoge snelheid vaart, ook vraag 2) wanneer dat elektronisch niet lukt vanwege deze digitale problemen of wanneer iemand niet de vaardigheden en of mogelijkheden heeft deze digitaal in te kunnen dienen? Kan dan het 14 075 als alternatief worden gebruikt?  En hoe zit dat in het weekend, welk alternatief is er dan?

Namens de fractie van de PvdA
Melle Has (steunraadslid)

Links

Jeroen, bedankt!

on 10 januari 2020 in Links Lees meer

Vroeger promootte ik gas

on 15 januari 2020 in Links Lees meer

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer
­