Tjeerd over tegengaan onttrekken woonruimte

Zaanstad kent al jaren een tekort aan betaalbare huur- en koopwoningen. Tel daarbij op dat Zaanstad tot 2030 ongeveer 8000 extra woningen nodig heeft, dan moeten we vaststellen dat er nog veel moet gebeuren om de wachtlijsten voor woningzoekenden te verkorten.

Als PvdA vinden we dat iedereen recht heeft op een fijn en betaalbaar huis. De beste oplossing daarvoor is en blijft: bouwen. De inzet blijft daarbij dat we minimaal 1000 woningen per jaar bouwen waarvan minimaal 30% sociaal. Ondanks enige vertraging bij diverse projecten, als gevolg van o.a. de stikstofcrisis, is de verwachting dat dit vanaf 2021/2022 daadwerkelijk gerealiseerd kan gaan worden.

Waarom een is nieuwe woonruimteverordening nodig?

Op een krappe woningmarkt zijn er altijd mensen die daar financieel gewin uit willen halen. We zagen dat terug op een drietal terreinen:

  • Airbnb

De PvdA heeft over de afgelopen jaren diverse moties ingediend om ongebreidelde groei van Airbnb een halt toe te roepen en verhuurders te dwingen toeristenbelasting af te dragen. We zagen dat er steeds meer woningen/woonruimte aan de Zaanse markt werd(en) onttrokken. Door de enorme toename van het toerisme nam deze stijging van het aantal Airbnb-aanbieders (vakantieverhuur) alleen maar toe. Het gaat daarbij niet alleen om particulieren die voor een paar weken per jaar hun woningen aanbieden, maar ook steeds vaker om commerciële investeerders die woningen en appartementen opkopen en die het hele jaar verhuren. Los van het feit dat die woningen hard nodig zijn voor woningzoekenden, levert dat  ‘rolkoffertoerisme’ in diverse wijken ook veel overlast op.

  • Kamerverhuur

Naast Airbnb zien we ook een sterke toename in kamerverhuur. Mits goed gereguleerd moet dat in beperkte mate mogelijk zijn, bijv. voor studentenhuisvesting. De praktijk wees echter uit dat sommige partijen er geen moeite mee hadden om in een gewone eengezinswoning acht tot tien arbeidsmigranten te huisvesten en daar woekerhuren voor te vragen.

  • Woningsplitsing

Bij schaarste van woonruimte zijn er altijd mensen die daar een verdienmodel in zien, bijvoorbeeld door bestaande woningen of appartementen op te kopen, te splitsen in vier of vijf eenheden en die dan tegen exorbitante prijzen te huur aanbieden.

In januari wordt de nieuwe woonruimteverordening van onze PvdA-wethouder Songül Mutluer besproken in de gemeenteraad: dan zullen deze ongewenste ontwikkelingen op de woningmarkt worden aangepakt.

De belangrijkste bepalingen uit de nieuwe verordening in het kort:

  • Voor aanbieders van Airbnb en Bed & Breakfeast komt er een eenmalige registratieplicht en dient men elke verhuur van tevoren aan te melden. Particulieren mogen hun woning nog maar dertig nachten per jaar verhuren. Op overtredingen zijn stevige bestuurlijke boetes van toepassing, beginnend vanaf € 8700,- voor verhuur zonder registratienummer, oplopend tot € 21.750,- voor verhuur van meer dan dertig nachten. Landelijke wetgeving stelt de Airbnb-platforms verplicht om het registratienummer van de aanbieder bij haar aanbod te vermelden.
  • Kamerverhuur is alleen nog mogelijk als de minimale oppervlakte 25m2 bedraagt en is vanaf drie personen of meer vergunningplichtig. Ook mag er maar een volwassene per aangeboden ruimte woonachtig zijn. In de wijken Peldersveld, Poelenburg, Zaandam-Zuid en de Russische buurt is verhuur helemaal niet toegestaan. De reden hiervoor is dat deze wijken veel aandacht nodig hebben om het woonklimaat te verbeteren. Kamerverhuur mag alleen in een woning plaatsvinden als er binnen een straal van honderdmeter geen andere aanbieder is.
  • Woningen splitsen is alleen nog maar toegestaan als de te splitsen woning groter is dan 140m2 en de nieuw gevormde wooneenheid minimaal 50m2 bedraagt.

Met deze verordening wordt een aantal ongewenste ontwikkelingen, na jaren inzet van de PvdA-fractie, een halt toe geroepen. Het is een belangrijke stap om woonruimte te gebruiken waar die voor bestemd is, namelijk de Zaanse inwoners een plek bieden om te wonen.

Deze maatregelen zijn een stap in de goede richting, maar er blijft nog steeds veel te doen. Zo hebben we wel de afspraak dat voor woningen die door woningbouwcorporaties worden verkocht een zelfbewoningsplicht bestaat. Hiermee voorkom je dat projectontwikkelaars deze woningen opkopen en snel tegen veel hogere prijzen op de markt aanbieden. Deze afspraken zijn ook nodig voor nieuwbouwwoningen met een prijs onder de €285.000. In politiek Den Haag wordt er stevig voor gepleit om dat ook voor de verkoop van bestaande woningen te verplichten. Een koper is dan verplicht de woning zelf te gaan bewonen en mag hem niet binnen twee jaar doorverkopen.

Ook wordt het nieuwe woonruimteverdelingsmodel voor Woningnet, waar u eerder over geënquêteerd bent, de komende maanden besproken in de gemeenteraad.

Voor de PvdA blijft de inzet om de woningbouwproductie te versnellen en ook nieuwe woonvormen te stimuleren om de wachtlijsten te reduceren.  Zaankanters hebben recht op een goed en prettig woon- en leefklimaat. Ook de komende jaren blijven we ons daarvoor actief inzetten en we zullen u daarover regelmatig informeren.

Tjeerd Pietersma
PvdA-gemeenteraadslid Zaanstad, woordvoerder wonen

Links

Jeroen, bedankt!

on 10 januari 2020 in Links Lees meer

Vroeger promootte ik gas

on 15 januari 2020 in Links Lees meer

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer
­