D66, PvdA, VVD, CDA, CU en de ZOG hebben donderdagavond 15 mei het coalitieakkoord voor Zaanstad voor de periode 2014 – 2018 ondertekend en gepresenteerd aan de gemeenteraad. Het akkoord heeft de titel ‘Samen het verschil maken'. 

Deze coalitie is van mening dat iedereen kan bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Het college zelf, de gemeenteraad, inwoners, ondernemers en organisaties in de stad. De coalitie gaat haar verantwoordelijkheid daarbij niet uit de weg, zeker waar het gaat om mensen die steun nodig hebben.Deze coalitie wil het verschil maken door ruimte te geven en de menselijke maat te hanteren. Uitgangspunten die als een rode draad door het coalitieakkoord lopen.  Hiermee willen ze vorm geven aan de veranderende verhoudingen tussen overheid en de samenleving met actieve deelname van inwoners, ondernemers en organisaties. Daarbij hecht de coalitie aan continuïteit en bestuurlijke stabiliteit.

Wat gaan we doen?

 • Extra geld voor voorzieningen op het gebied van sport, cultuur en ontmoeting zoals buurthuizen en vergelijkbare initiatieven.
 • Het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds ingezet als middel om sport en cultuur toegankelijk te maken voor kinderen uit lage inkomensgroepen.
 • Er is budget voor ondersteuning van bewonersinitiatieven en dat is makkelijk en snel te verkrijgen.
 • Voor ouderen geldt dat ze in de eigen buurt oud moeten kunnen worden. De coalitie gaat op zoek naar nieuwe concepten voor wonen en zorg in overleg met diverse betrokken partijen.
 • De expertise op het gebied van mantelzorg opgedaan in de afgelopen vier jaar, blijft behouden en wordt bevorderd door uitwisseling en kennisoverdracht tussen sociale wijkteams.
 • Armoedebestrijding houdt aandacht. Naast de schulddienstverlening worden de preventieprogramma’s om financiële problemen te voorkomen, uitgebreid.
 • De komende vier jaar worden extra middelen ingezet voor de huisvesting van scholen in het primair onderwijs.
 • Samen met het onderwijsveld wordt ingezet op passend onderwijs, aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt, voorkomen van schooluitval en aanpak van onderwijsachterstanden.
 • De inzet is dat voor iedere werkloze jongere binnen zes maanden een leerwerkplek beschikbaar is.
 • De gemeente stelt 5% van het personeelsbestand beschikbaar voor mensen met achterstand op de arbeidsmarkt.
 • Frauderen wordt aangepakt. Voor onbewust fout handelen geldt de menselijke maat.
 • Er komt een alternatieve voorziening voor Baanstede.
 • Tevens streeft de gemeente naar 5000 extra banen tussen nu en 2020.
 • Winkelgebieden in het noorden van de gemeente krijgen extra aandacht.
 • Er komen meer mogelijkheden voor het MKB en ZZP’ers, zoals bij aanbestedingen van de gemeente.
 • Kansen op gebied van toerisme worden volop benut.
 • Bestemmingsplannen bieden kaders die beschermen waar nodig en ruimte geven waar dat kan. Leegstand van gebouwen en gronden is onwenselijk. Tijdelijk gebruik of herbestemming wordt vereenvoudigd.
 • Het erfpachtbeleid wordt geëvalueerd.
 • In wijken als Poelenburg, Zaandam Zuid, Pelders-Hoornseveld, Kogerveldwijk, Rosmolenwijk en Wormerveer-noord stimuleert en faciliteert de gemeente  kleinschalige ontwikkeling.
 • De nadruk ligt op de kwaliteit van de bestaande voorraad betaalbare woningen en we bouwen in principe binnenstedelijk.
 • Er komt een structureel stimuleringsbudget voor onderhoud en restauratie van erfgoed.
 • Het beleid voor funderingsproblematiek wordt voorgezet.
 • Voor Inverdan is het belangrijk dat het cultuurcluster succesvol is en de levendigheid van Inverdan garandeert.
 • De inzet blijft de verbinding van de A8 met de A9.
 • Het parkeerbeleid wordt geëvalueerd en vooruitlopend daarop wordt het betaald parkeren in winkelgebied buiten Zaandam vervangen door blauwe zones.
 • Het vier-uurparkeerbeleid bij Rustenburg wordt afgeschaft en in plaats daarvan komen er meer fietsenstallingen.
 • De gemeente richt zich in verhevigde mate op het verduurzamen van de energieproductie en – innovatie in samenwerking met betrokken partijen.
 • De coalitie stimuleert andere vormen van recyclen, door in te zetten op een grondstoffenrotonde in het Noordzeekanaalgebied.
 • De coalitie nodigt belanghebbenden uit om samen een Plan voor de Stad te maken om de positie van Zaanstad in de metropoolregio verder te versterken.
 • De dienstverlening van de gemeente wordt verbeterd, informatie en procedures moeten duidelijk zijn.
 • Bewoners worden actief betrokken bij het vaststellen van de prioriteiten bij het beheer van de openbare ruimte, veiligheid en handhaving.
 • De gemeente maakt zichtbaar hoe wordt omgegaan met privacyvraagstukken en hierover wordt jaarlijks gerapporteerd.
 • Regeldruk wordt teruggedrongen.
 • Juridische procedures op initiatief van de gemeente zelf worden tot een minimum beperkt.
 • De coalitie wil zich nog meer profileren in landelijke en regionale netwerken omdat deze kansen biedt voor Zaanstad.

Nieuw college 

Donderdagavond zijn de wethouders voor de komende bestuursperiode benoemd: Dick Emmer (D66), Jeroen Olthof (PvdA), Dennis Straat (VVD), Addy Verschuren (CDA), Rita Visscher-Noordzij (CU) en Leny Vissers-Koopman (ZOG).  Geke Faber is burgemeester van Zaanstad.
Het coalitieakkoord wordt op dinsdag 27 mei besproken met de raad. De oppositiepartijen krijgen dan de gelegenheid om voorstellen voor het coalitieakkoord in te brengen.

Documenten


 

 

Links

Jeroen, bedankt!

on 10 januari 2020 in Links Lees meer

Vroeger promootte ik gas

on 15 januari 2020 in Links Lees meer

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer
­