Lenie Rademaker

De fractie heeft in augustus jl. namens een aantal burgers met een persoonsgebonden budget (PGB) voor begeleiding, persoonlijke verzorging en ondersteuning artikel 51 vragen gesteld. Dit omdat voor PGB-houders er nog veel onduidelijkheid is over de decentralisatie van de zorg.

Een veel gestelde vraag is dan ook: 'Kunnen diezelfde zorgverleners nog ingehuurd worden, of bepaalde de gemeente straks wie er bij ons thuis langs komt?'  De fractie heeft daarom schriftelijke vragen gesteld over de communicatie naar burgers over de decentralisatie van de zorg.

Bijgaande de antwoorden op de vragen die zijn gesteld:

Door mevrouw L. Rademaker zijn mede namens de fractie van PvdA vragen gesteld op grond van artikel 51 van het Reglement van Orde voor de gemeenteraad van Zaanstad, over het persoonsgebonden budget.

De gestelde vragen beantwoorden wij als volgt;

Vraag 1: Is het college bereid op korte termijn de tijdslijn of het proces te communiceren zodat het voor burgers duidelijk Is wanneer zij welke informatie van de gemeente kunnen verwachten? Ja. 

Vraag 2: zo ja, kunt u aangeven wanneer u dit gaat doen en welk communicatiemiddel u daarbij inzet? De brief van de SVB (Sociale Verzekeringsbank) aan de PGB-budgethouders was een generieke brief die aan alle budgethouders van het PGB in het land is gestuurd. Het was niet mogelijk om het gemeentelijke communicatie traject per gemeente in deze brief in te voegen. Gemeenten hadden op het moment dat de brief van de SVB werd verzonden nog geen contactgegevens van de betreffende budgethouders gekregen vanuit het rijk. Daardoor was het nog niet mogelijk de nieuwe PGBbudgethouders die vanuit de AWBZ straks overkomen naar de Wmo of de Jeugdwet in Zaanstad te benaderen. Wij hebben wel onze huidige Wmo-clienten met een PGB voor hulp bij het huishouden geïnformeerd dat zij kort daarna een brief zouden ontvangen van de SVB. Het rijk heeft alle gemeenten sindsdien de eerste, nog niet volledige levering van de cliëntgegevens AWBZ gestuurd. Er komen nog meer leveringen, die als het goed is compleet zullen zijn. We gebruiken deze leveringen om voor 1 november alle huidige AWBZ-clienten die overkomen naar de gemeente Zaanstad in het kader van de nieuwe Wmo en de Jeugdwet, inclusief de PGBbudgethouders, een persoonlijke briefte sturen. 

In die brief zal samengevat staan: 

  • dat de betreffende cliënt volgens onze informatie per 1 januari 2015 onder onze verantwoordelijkheid zal komen te vallen (voor de taken die overkomen),
  • dat zijn of haar huidige indicatie doorioopt tot het moment waarop wij zijn of haar ondersteuningsbehoefte zullen herbeoordelen,
  • de periode in 2015 waarin hij of zij een oproep zal krijgen voor een gesprek in het kader van de herbeoordeling. Voor zowel de jeugdigen die onder de Jeugdwet zullen gaan vallen als voor de volwassenen die onder de Wmo 2015 gaan vallen, wordt dezelfde communicatielijn gebruikt. 

Naast deze gerichte, persoonlijke informatie per cliënt is een brede publiekscampagne in voorbereiding. Deze bestaat uit een serie publicaties in het Zaanstad Journaal, en een bijeenkomst in elke wijk. Deze bijeenkomsten gaan over de veranderingen per 1 januari aanstaande rondom de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wmo. Alle wijkbewoners, maar ook bijvoorbeeld vrijwilligersorganisaties, zijn welkom en kunnen hun vragen stellen. Ook kunnen zij in gesprek gaan met de wethouder, het Sociaal Wijkteam, Jeugdteam en medewerkers van de gemeente. 

Er zal wel worden aangekondigd dat er vooral gelegenheid is voor algemene vragen; we kunnen tijdens de bijeenkomst niet ingaan op iemands individuele ondersteuning na 1 januari 2015, juist omdat die afhangt van de herbeoordeling. Een herbeoordeling zal bestaan uit het voeren van een gesprek, zoals is opgenomen in de Wmo 2015 en de gemeentelijke verordeningen Wmo 2015 en Jeugd. 

In een gesprek wordt met de budgethouder besproken wat zijn of haar persoonlijke situatie is, welke ondersteuningsbehoefte diegene heeft en welk resultaat hij of zij wil bereiken. Ook wordt besproken welke rol diens eigen netwerk kan spelen bij de ondersteuning, en of er algemene voorzieningen in de wijk zijn waar hij of zij gebruik van kan maken. Als het nodig is wordt daarnaast ook een maatwerkvoorziening (specialistische zorg) toegekend. Daarbij wordt ook afgewogen of diegene in aanmerking wil en kan komen voor een PGB. Tegen de beschikking inzake een maatwerkvoorziening staat bezwaar en beroep open.

Bijlage

Vragen PGB

Links

Jeroen, bedankt!

on 10 januari 2020 in Links Lees meer

Vroeger promootte ik gas

on 15 januari 2020 in Links Lees meer

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer
­