Songül Mutluer

Toen de PvdA begin dit jaar met andere partijen de motie indiende over het onderzoek naar de mogelijkheden om uit de GR te stappen zaten we in een situatie waarbij de transitie erg moeizaam verliep, de onderlinge verhoudingen tussen bestuursleden niet optimaal was, en we met een faillissement van een detacheringbureau werden geconfronteerd.

We merken dat door de verandering van het bestuur, nieuwe directeur een nieuwe wind lijkt te waaien binnen Baanstede en dat stemt ons positief, maar we staan echt nog steeds aan het begin van de transitie. Een transitie waar we overigens nog steeds achter staan zolang ook een vorm van beschut werken of dagbesteding blijft voor die groep die niet anders bij een reguliere werkgever terecht kan. Onze  wens is wel dat nu grotere stappen worden gezet, zonder daarbij de belangen van de mensen van Baanstede uit het oog te verliezen. Wat ons betreft moet de menselijke maat telkens uit de handelingen en uit de opgestelde documenten blijken.

Het rapport van Deloitte lijkt helder. Ondanks onze gedachten bij het indienen van de motie leidt het uitstappen van de GR  niet tot gewenste resultaten en heeft het negatieve gevolgen. Waar wij in ieder geval voor  willen pleiten is dat als er de volgende keer een GR wordt opgericht  of een samenwerking wordt aangegaan,  wordt gekeken naar stemverhoudingen maar ook een eindperiode wordt afgesproken waarbinnen partijen zonder al te veel consequenties de voorwaarden kunnen veranderen en de mogelijkheid hebben om uit de GR te stappen.  

Dat er een exploitatietekort is, staat vast, dat het van belang is om de kosten in de knip te krijgen, kan ook niemand ontkennen. Echter er moet  ook de nodige rust komen voor de Baanstedelingen.

Het is goed dat Baanstede nu voorlopig de detachering op zich neemt maar voor de lange termijn zien wij de organisatie daarvan anders. Daarvoor hebben wij samen met de VVD en D66 een motie ingediend. Een motie die ongeveer de zelfde strekking heeft als het amendement dat door PvdA e.a. in Wormerland door een meerderheid van de raad is aangenomen.

Met deze motie willen wij tot een aanscherping komen van de zienswijze.

Eigenlijk zeggen we hiermee dat we voor nu de detachering door Baanstede willen laten uitvoeren, maar dat we vinden dat wanneer de Participatiewet ingaat en er meer groepen moeten worden bedient, deze taak moet worden overgeheveld. Wij vinden dat in tegenstelling tot de voorliggende documenten de gemeenten niet voldoende geëquipeerd zijn om dit alleen te doen. Wij vinden daarom dat het aankomende jaar een onderzoek moet komen met het WGS om na te gaan of een brede regionale uitvoeringsorganisatie deze taak op zich kan nemen, dan zou ook het WGS kunnen zijn (indien we daarmee weg kunnen blijven van een aanbesteding). Ook de coöperatie is een optie.  De samenwerking tussen gemeenten en werkgeversorganisaties blijft van belang, ook in het kader van de garantiebanen die moeten worden gevonden.

Tijdens de vorige Zaanstad Beraad is er nog gewezen op het begeleid werken. De SW Adviesraad wees ons er op dat de kosten beter kunnen worden gereduceerd als meer inzet wordt gepleegd op begeleid werken, in dat geval komt het risico wel bij een werkgever terecht, echter heeft de SW er slechts een paar jaar terugkeergarantie. Dat biedt minder zekerheid voor de Baanstedelingen dan de detachering. Wat ons betreft gaan we voorlopig door met de detachering, voor deze oude groep, voor de nieuwe groep uit de Participatiewet is het begeleid werken mogelijk een  beter instrument, maar dan moeten er voldoende bedrijven worden gevonden om daar aan mee te werken. Daar zal aan gewerkt moeten worden. Dat vraagt ook iets van de ondernemers.

Tot slot willen we aangeven dat we de ontwikkelingen met de verzelfstandiging en of vervreemding van een aantal gezonde onderdelen kritisch en scherp gaan volgen.  Wat de consequenties daarvan kunnen zijn en hoe het een en ander moet worden ingericht moet wel inzichtelijk worden gemaakt, en daar willen wij  graag met de wethouder in discussie over blijven.

We geven een positieve zienswijze af.

Bijlage

Motie Baanstede

Links

Jeroen, bedankt!

on 10 januari 2020 in Links Lees meer

Vroeger promootte ik gas

on 15 januari 2020 in Links Lees meer

Wim Kok (1938-2018)

on 23 oktober 2018 in Links Lees meer

Succesvol transformeren

on 20 februari 2017 in Links Lees meer

Buurtenquête

on 05 januari 2017 in Links Lees meer
­